انواع تخلفات امور گمرکی چیست؟

انواع تخلفات امور گمرکی

به رعایت نکردن قواعد و قوانین گمرکی و آئین نامه های اجرائی تخلفات گمرکی می گویند .

-       اینگونه تخلفات همیشه در حوزه ی فرار از پرداخت مالیات و حقوق گمرکی می باشد .

 

1-     عدم اظهار یا کم اظهاری (که به طور مفصل در مقالات گذشته راجع به آن گفته شد )

-       در صورتیکه وجود کالاهای اظهار نشده ضمن کالاهای اظهار شده ،در برخی موارد کالای اظهار نشده مجاز بوده و ماخذ حقوق گمرکی و حقوق و عوارض کالاهای اظهار شده کمتر باشد .

 

2-     تخلفات گمرکی مخالف با قوانین امور گمرک

-       خارج کردن کالای تجاری بخشوده و ترخیص شده از گمرک بدون ارائه اظهارنامه ،چه این عمل در حین خروج کالا از گمرک و یا پس از خروج از گمرک کشف گردد ،جزء تخلفات گمرکی مغایر با قانون امور گمرکی محسوب می شود .

3-     اظهار نمودن کالای مجاز برای ترخیص کالا به عنوان کالای مجاز دیگر که حقوق گمرکی و حقوق ورودی و عوارض آن بیشتر باشد و با عنوانی دیگر و با استناد خلاف واقع ،در واقع تخلف گمرکی مخالف با قانون امور گمرکی محسوب می گردد .

 

4-     تخلفات گمرکی ناشی از نقض قوانین آئین نامه ای و یا به عبارتی تخلفات انتظامی ،در این نوع تخلفات صرفا با نقض قوانین آئین نامه ای انجام گرفته بدون اینکه عمل انجام شده زیان مالی برای دولت داشته باشد .

 

5-     تخلفات گمرکی همراه با زیان مالی دولت

 

-       چنانچه اظهار نام کشور مبداء کالا خلاف واقع باشد و این کار موجب وارد شدن زیان مالی به دولت گردد ، افزون بر اخذ مابه التفاوت مبلغ دیگری هم به عنوان جریمه که معادل ده درصد تا یک برابر مبلغ مابه التفاوت است بنابر تشخیص رئیس اداره ی گمرک محل معین شده و دریافت می گردد .

 

-       در طبقه بندی و تشخیص ماهیت کیفری نقض قانون امور گمرکی ،می توان به جرائم گمرمی و تخلفات گمرکی اشاره کرد

 

-       نقض قانون امور گمرکی مفهوم بسیار گسترده ای دارد ،شامل جرائم گمرکی مربوط به نقض بند های مختلف ماده 113 قانون امور گمرکی  به عنوان ((قاچاق )) یا جعل اسناد مثبته  به عنوان ((جرم جعل )) است و تخلف گمرکی که شامل موارد مرتبط با مواد 103-112 قانون امور گمرکی است .

 

 

-       برخی از مصادیق تخلفات امور گمرکی به شرح زیر می باشد :

 

-       1- «وسايل نقليه آبي اعم از خالي يا حامل كالا كه وارد آب­هاي كشور مي­شود بايد در اسكله ­هاي مجاز پهلو بگيرد يا در لنگرگاه هاي مجاز لنگر بيندازد و قبل از انجام تشريفات مربوطه نبايد كالايي را تخليه يا بارگيري نمايد يا از اسكله ها يا لنگرگاه ها خارج شود. هواپيمايي كه وارد كشور مي شود اعم از خالي يا حامل كالا بايد در فرودگاه مجاز فرود آيد و تشريفات گمركي‌ مقرر درباره آن انجام شود. براي هواپيماهاي خروجي و كالاي آنها تشريفات گمركي بايد قبل از پرواز انجام گيرد. وسايل نقليه زميني اعم از خالي يا حامل كالا بايد از راه­هاي مجاز گمركي وارد كشور شود و يكسره به اولين گمرك مرزي وارد و تشريفات گمركي آن انجام گردد و همچنين از راه­هاي مجاز گمركي خارج شود» ( ماده ۱۰۳ قانون امور گمركي).

-        

-       2- هرگاه به همراه كالايي كه مي­بايست با رعايت ماده (۱۰۳) وارد گرديده است بسته يا بسته هايي مشاهده شود كه در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه وسيله نقليه، ذكري از آن نشده باشد و يا بسته يا بسته هايي در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه ذكر شود كه به مرجع تحويل گيرنده، تحويل نگرديده باشد.

-        

-       3- هرگاه كالايي كه ورود آن ممنوع است براي ورود قطعي با نام و مشخصات كامل و صحيح اظهار شود گمرك بايد از ترخيص آن خودداري و به صاحب كالا يا نمايندۀ قانوني وي به طور مكتوب اخطار كند كه حداكثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا با رعايت ضوابط اقدام نمايد.

-       در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرك كالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن يا نمايندۀ او ابلاغ مي­نمايد. صاحب كالا حقق دارد از تاريخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسليم نمايد و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرك مربوطه اعلام كند. در غير اين صورت كالا به ضبط قطعي دولت درمي آيد.

-        

-       4- در مورد كالاي موضوع ماده (۱۰۵) كه به جاي كالاي مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرك ترخيصشده و از تاريخ ترخيص آن بيش از چهار ماه نگذشته است به شرح زير رفتار مي­شود:

-        

-       5- هرگاه ضمن رسيدگي به اظهارنامه يا بازرسي كالاي صادراتي معلوم شود وجوهي كمتر از ميزان مقرر، اظهار يا تـوديع گرديده است.

-        

-       6- غير از مصاديقي كه در اين قانون به عنوان قاچاق ذكر شده است كشف هر نوع مغايرت بعد از اظهار و قبل از ترخيص كالاي ورودي از گمرك كه موجب زيان مالي دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد.

-        

-       7- وسايل نقليه و كالاهايي كه به صورت عبوري، ورود موقت، ورود موقت براي پردازش يا مرجوعي وارد كشور مي گردد و وسايل نقليه اي كه به استناد جواز عبور بين المللي وارد كشور مي شود چنانچه در مهلت مقرر براي خروج از كشور يا تحويل به گمرك به غير از موارد قوه قهريه (فورس ماژور) مراجعه ننمايد.

-        

-       8- هرگاه در اظهارنامه هايي كه براي ترخيص كالا تسليم گمرك مي شود مشخصات كالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولي اين خلاف اظهار متضمن زيان مالي دولت نشود و كشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد.

۵ / 5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل