تعیین نرخ دیه در سال ۱۴۰۰

 جدول نرخ دیه در سال ۱۴۰۰ 

۱-دیه کامل در ماه غیر حرام ۴۸۰۰۰۰۰۰۰تومان

۲-دیه کامل در ماه حرام(محرم،ذی القعده،ذی الحجه،،رجب)۶۴۰۰۰۰۰۰۰تومان

۳-یک دینار شرعی۴۸۰۰۰۰تومان

۴-یک درهم شرعی ۴۸۰۰۰تومان

۵-یک نفر شتر ۴۸۰۰۰۰۰تومان

۶-یک ده هزارم دیه کامل۴۸۰۰۰تومان

۷-یک هزارم دیه کامل۴۸۰۰۰۰تومان

۸-یکصدم دیه کامل(یک درصد)۴۸۰۰۰۰۰تومان

۹-نیم صدم دیه کامل (نیم درصد)۲۴۰۰۰۰۰تومان

۱۰-یک دهم درصد ۴۸۰۰۰۰تومان

۱۱-دو دهم درصد دیه کامل۹۶۰۰۰۰تومان

۱۲- سه دهم درصد دیه کامل۱۴۴۰۰۰۰تومان

۱۳-چهار دهم درصددیه کامل۱۹۲۰۰۰۰تومان

۱۴-پنج دهم درصد دیه کامل۲۴۰۰۰۰۰تومان

۱۵-شش دهم درصد دیه کامل۲۸۸۰۰۰۰تومان

۱۶-هفت دهم دصد دیه کامل ۳۳۶۰۰۰۰تومان

۱۷-هشت دهم درصد دیه کامل ۳۸۴۰۰۰۰تومان 

۱۸-نه دهم درصد دیه کامل ۴۳۲۰۰۰۰تومان

۱۹-یک درصد دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰تومان

۲۰-یک ویک دهم درصد دیه کامل۵۲۸۰۰۰۰تومان

۲۱-یک ودو دهم درصد دیه کامل۵۷۶۰۰۰۰تومان

۲۲-یک وسه دهم درصد دیه کامل۶۲۴۰۰۰۰تومان

۲۳-یک وچهار دهم درصد دیه کامل ۶۷۲۰۰۰۰تومان

۲۴-یک وپنج دهم درصد دیه کامل۷۲۰۰۰۰۰تومان

۲۵-یک وشش دهم درصد دیه کامل۷۶۸۰۰۰۰تومان

۲۶-یک وهفت دهم درصد دیه کامل۸۱۶۰۰۰۰تومان

۲۷-یک وهشت دهم درصد دیه کامل ۸۶۴۰۰۰۰تومان

۲۸-یک ونه دهم درصد دیه کامل۹۱۲۰۰۰۰تومان

۲۹-دو درصد دیه کامل۹۶۰۰۰۰۰تومان

۳۰-دونیم درصد دیه کامل۱۲۰۰۰۰۰۰تومان

۳۱-سه درصد دیه کامل ۱۴۴۰۰۰۰۰تومان

۳۲-سه ونیم درصد دیه کامل ۱۶۸۰۰۰۰۰تومان

۳۳-چهار درصد دیه کامل۱۹۲۰۰۰۰۰تومان

۳۴-چهارونیم درصد دیه کامل۲۱۶۰۰۰۰۰تومان

۳۵-پنج درصد دیه کامل ۲۴۰۰۰۰۰۰تومان

۳۶-پنج ونیم درصد دیه کامل ۲۶۴۰۰۰۰۰تومان

۳۷-شش درصد دیه کامل ۲۸۸۰۰۰۰۰تومان

۳۸-شش ونیم درصد دیه کامل۳۱۲۰۰۰۰۰تومان

۳۹-هفت درصد دیه کامل۳۳۶۰۰۰۰۰تومان

۴۰-هفت ونیم درصد دیه کامل۳۶۰۰۰۰۰۰تومان

۴۱- هشت درصد دیه کامل۳۸۴۰۰۰۰۰تومان

۴۲-هشت ونیم درصد دیه کامل۴۰۸۰۰۰۰۰تومان

۴۳-نه درصد دیه کامل۴۳۲۰۰۰۰۰تومان

۴۴- نه ونیم درصد دیه کامل ۴۵۶۰۰۰۰۰تومان 

۴۵- ده درصد دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰۰تومان

۴۶-نصف (یک دوم) دیه کامل ۲۴۰۰۰۰۰۰۰تومان

۴۷-ثلث دیه کامل(یک سوم) ۱۶۰۰۰۰۰۰۰تومان

۴۸- ربع ( یک چهارم ) دیه کامل ۱۲۰۰۰۰۰۰۰تومان

۴۹-خمس(یک پنجم ) دیه کامل۹۶۰۰۰۰۰۰تومان

۵۰-چهار پنحم از یک پنجم دیه کامل ۷۶۸۰۰۰۰۰ تومان

۵۱-چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل۳۸۴۰۰۰۰۰تومان

۵۲-یک پنجم از یک دهم دیه کامل۹۶۰۰۰۰۰تومان

۵۳-یک دوم از یک دهم دیه کامل ۲۴۰۰۰۰۰۰تومان

۵۴- حارصه( یک شتر)۴۸۰۰۰۰۰تومان

۵۵-دامیه (دوشتر)۹۶۰۰۰۰۰تومان

۵۶-متلاحمه(سه شتر)۱۴۴۰۰۰۰۰تومان

۵۷-سمحاق(چهار شتر)۱۹۲۰۰۰۰۰تومان

۵۸-موضعه(پنج شتر)۲۴۰۰۰۰۰۰تومان

۵۹-هاشمه(ده شتر )۴۸۰۰۰۰۰۰تومان

۶۰-منقله (پانزده شتر)۷۲۰۰۰۰۰۰تومان

۶۱-ماء مومه (سی وسه شتر)۱۵۸۴۰۰۰۰۰تومان

۶۲-جائفه(ثلث دیه کامل) ۱۶۰۰۰۰۰۰۰تومان

۶۳-دامغه ( ثلث دیه کامل وهمچنین ارش که توسط پزشکی قانونی تعیین میگردد)ثلث ۱۶۰۰۰۰۰۰۰میلیون تومان

۶۴-سیاه شدن صورت بدون جراحت ، شش دینار ۲۸۸۰۰۰۰تومان

۶۵-کبود شدن صورت (سه دینار)۱۴۴۰۰۰۰تومان

۶۶-سیاه شدن سایر اعضاء بدن( سه دینار) ۱۴۴۰۰۰۰تومان

۶۷-سرخ شدن اعضاء بدن ( ربع دینار)۱۲۰۰۰۰تومان

۶۸-دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار ) ۹۶۰۰۰۰۰تومان

۶۹-دیه علقه که خون بسته است(چهل دینار )۱۹۲۰۰۰۰۰تومان

۷۰-دیه جنین که گوشت واستخوان آن تمام شده است وهنوز روح درآن پیدا نشده است ، فرقی بین پسر ودختر نیست،( یکصد دینار) ۴۸۰۰۰۰۰۰تومان

۷۱-دیه جنین در مرحله ای که بصورت استخوان درآمده است وهنوزگوشت نروییده است(هشتاد دینار )۳۸۴۰۰۰۰۰تومان

۷۲-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد)دیه کامل۴۸۰۰۰۰۰۰۰تومان

۷۳-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد)نصف دیه کامل مرد مسلمان ۲۴۰۰۰۰۰۰۰تومان

۷۴-دیه جنین که روح در آن پیدا شده است واگر مشتبه باشد ( سه چهارم دیه کامل)۳۶۰۰۰۰۰۰۰تومان

۷۵-دیه مضقه که بصورت گوشت درآمده است (شصت دینار)۲۸۸۰۰۰۰۰تومان


 برای محاسبه دقیق دیه می توانید به بخش محاسبه آنلاین و دقیق دیه مراجعه فرمایید 

۵ / 3.5 (از مجموع 2 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل