تکلیف ضامنی که اقساط وام شخص وام گیرنده از حساب او کسر می شود چیست ؟

تکلیف ضامنی که اقساط وام شخص وام گینده از حساب او کسر می شود چیست ؟

-       ماده 709 قانون مدنی بیان می دارد : که ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد مگر بعد از ادای دین .


-       بنابراین می توان گفت : که ضامن پس از پرداخت دینی که ضمانت آنرا بر عهده گرفته است می تواند به مدیون (مضمون عنه ) رجوع کند و حق خود را بگیرد ،به این صورت ضامن می تواند در زمان توافق بر ضمانت از مدیون ضمانت هایی را بگیرد .


-       بدین ترتیب که مدیون به مقدار مبلغ مورد ضمانت ضامن سفته یا چک داده و خیال ضامن را از بابت پرداخت اقساط یا دیگر تعهدات راحت کند .


-       البته باید به چند نکته توجه داشت ابتدا اینکه این کار به این دلیل است که بتوان مدیون اصلی را مورد تعقیب کیفری قرارداده بلکه از ترس زندان و محدودیت هایی از قبیل مسدود شدن حساب بانکی ،محرومیت از داشتن دسته چک به طور موقت یا دائم ،حق ضامن را ادا کند .


-       به این خاطر ضامن در فقره یا فقره های چکی که از کسی که ضمانتش را می کند باید این مورد  را رعایت کند :


-       چک باید تاریخ دار باشد ، و تاریخ صدور چک در آن (گوشه و پائین چک ) ذکر نشود .


-       بر اساس بند (ه) ماده 13 قانون صدور چک چنین بیان می دارد :


-       در صورتیکه ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک صادرکننده باشد  چک قابل تعقیب کیفری نیست ، همینطور در متن چک هدف از پرداخت چک که همان تعهد یا شروط می باشد ذکر شود و چک حتما دارای امضاء باشد .  


۵ / 4.5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل