جرم حمل مواد مخدر (تریاک ،جرم حمل شیشه ،جرم حمل کراک و ...)

حمل، نگهداری یا مخفی کردن مواد مخدر فعالیتی مستمر است که مرتکب آن در طول زمان عمدا و آگاهانه، مواد مخدر را با خود همراه داشته یا در مکانی پنهان کرده یا به هر نحوی نگهداری کرده است. این رفتار بسته به نوع مواد مخدر و میزان آن، مجازات های مختلفی را در پی خواهد داشت.

ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر:

هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک،‌شیره سوخته،‌تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر داروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا صادر یا ارسال نماید یا ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می شود: ( اصلاحی مصوب ۹ /۰۵ / ۱۳۸۹)
1.تا 50 گرم، تا 4 میلیون ریال جریمه نقدی و تا 50 ضربه شلاق
2.بیش از 50 گرم تا 500 گرم، از 4 میلیون تا 50  میلیون ریال جریمه نقدی و 20 تا 74 ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا 3 سال حبس.
3.بیش از 500 گرم تا 5 کیلوگرم، از 50 میلیون تا 200 میلیون ریال جریمه نقدی و 50 تا 74 ضربه شلاق و 3 تا 15 سال حبس.
4. بیش از 5 کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر:

هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازات های زیر محکوم می شود:
1. تا 50 گرم، تا 3 میلیون ریال جریمه نقدی و تا 50 ضربه شلاق.
2.بیش از 50 گرم تا 500 گرم، 5 تا 15 میلیون ریال جریمه نقدی و 10 تا 74 ضربه شلاق.
3.بیش از 500 گرم تا 5  کیلوگرم، 15 میلیون تا 60  میلیون ریال جریمه نقدی و 40 تا 74 ضربه شلاق و 2 تا 5 سال حبس.
4.بیش از 5 کیلوگرم تا 20 کیلوگرم، 60 تا 200 میلیون ریال جریمه نقدی و 50 تا 74 ضربه شلاق و 5 تا 10 سال حبس و در صورت تکرار برای بار 2 علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم و برای بار 3 اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم‌.
5.بیش از 20 کیلوگرم تا 100 کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازا هرکیلوگرم 2 میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
6. بیش از 100 کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

انواع مواد مخدر صنعتی

ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر:

هرکسی هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین، ال.اس.دی، ام.دی.ام.آ، جی.اچ.بی، فلونیترازپام، آمفتامین،مت آمفتامین (شیشه) ویا دیگرمواد مخدر یا روان گردان صنعتی غیردارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده را وارد کشور کند یا مبادرت به فروش نماید یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد مخدر به شرح زیر مجازات خواهد شد.( اصلاحی مصوب ۹ /۰۵ / ۱۳۸۹)
مجازات حمل و نگهداری آن ها :
 • 1 تا 5 سانتی گرم : از 500 هزار ریال تا 1 میلیون ریال جریمه ی نقدی و 20 تا 50 ضربه شلاق.
 • 5 سانتی گرم تا 1 گرم : از 2 میلیون تا 6 میلیون ریال جریمه ی نقدی و 30 تا 70 ضربه شلاق.
 • 1 گرم تا 4 گرم : از 8 میلیون تا 20 میلیون ریال جریمه ی نقدی و 2 تا 5 سال حبس و 30 تا 70 ضربه شلاق.
 • 4 گرم تا 15 گرم : از 20 میلیون تا 40 میلیون ریال جریمه نقدی و 5 تا 8 سال حبس و 30 تا 74 ضربه شلاق.
 • 15 تا 30 گرم : از 40 میلیون تا 60  میلیون ریال جریمه نقدی و 10 تا 15 سال حبس و 30 تا 74 ضربه شلاق.
30 گرم به بالا : اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه ی تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم

۵ / 4.75 (از مجموع 2 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
سوال حقوقی