خسارت هایی را که از فرد محکوم میتوان مطالبه کرد

چه خسارت هایی را می توان از فرد محکوم مطالبه کرد ؟

-       محکوم له (یعنی کسی که حکم به نفعش صادر شده ) همیشه این امکان را دارد تا خسارت ناشی از دادرسی را از محکوم دعوی مطالبه کند .

-       بنابراین خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در ضمن دادرسی و یا به طور مستقل و جداگانه جبران خسارت ناشی از دادرسی را از خوانده مطالبه کند ،برای جبران این خسارت ها مثل گرفتن حق الوکاله وکیل از خوانده نیاز به درخواست و یا طرح دادخواست از طرف خواهان و همینطور حکم دادگاه است . 

        مرجع تعیین میزان خسارت :

-       میزان خسارت از طریق قانون یا مرجع قضائی مشخص می شود و در صورت تعیین میزان خسارت توسط مقنن ،افزایش یا کاهش آن امکان نخواهد داشت و محکمه مکلف به صدور حکم به همان میزان خواهد بود ،لکن در مواردی که میزان خسارت توسط مرجع قضائی تامین می شود این امکان وجود نخواهد داشت .

-       بنابراین مطابق ماده ی 448 قانون مدنی خسارتی که توسط قاضی تعیین می گردد مشخص و مقطوع است .

         انواع خسارت های قابل مطالبه :

1-     خسارت های دادرسی : عبارت است  ازهزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که بطور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است ، از قبیل حق الزحمه کارشناس و هزینه ی تحقیقات محلی و خواهانی که میزان خواسته دعوی شامل اصل خسارت هزینه ی دادرسی و خسارت تاخیر تادیه (هرچند میزان آن مشخص نباشد ) ،اموالی از خوانده توقیف کرده باشد می تواند در زمان اجرای حکم هرآنچه مورد حکم قرار گرفته است اعم از اصل خسارت و خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از اموال توقیف شده استیفاء نماید .

2-     خسارت ممکن الحصول : عبارت است از منافعی هستند که مقتضی وجود آنها حاصل شده باشد ، اینگونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود می داند و چانچه کسی آرا تلف کند یا باعث تقویت آن شود باید خسارت ناشی از اقدام خود را جبران کند ،نظیر اجرت المثل ایام بیکاری، باتوجه به بند 2 ماده 14  قانون آئین دادرسی کیفری منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صرف اتلاف نماید و مقررات مربوط به منافع ممکن الحصول و پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود .

    مطالبه ی خسارت دادرسی بعد از صدور حکم

-       اگر مدعی ویا مدعی علیه در ضمن دادخواست و در جریان دادرسی مطالبه ی خسارت دادرسی را ننموده باشند و بعدا در مقام مطالبه بر آیند در اینصورت به استناد ماده ی 515 قانون آئین دادرسی مدنی که اشعار می دارد : باید به طور مستقل جبران خسارت  را مطالبه نماید .

-       بایستی دادخواست مطالبه ی خسارت ناشی از دادرسی را به تسلیم نمایند که دعوای اصلی در آن رسیدگی ومنجر به صدور رای شده و خاتمه یافته است .

-       لازم به ذکر است محکوم له پرونده به استناد ماده 521 قانون آئین دادرسی مدنی فقط می تواند هزینه هایی را مطالبه کند که برای اثبات دعوا یا دفاع لازم و ضروری بوده و در صورتیکه دعوای مطروحه در دادگاه منجر به سازش شود حکم به مطالبه ی خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد ،مگر به استناد ماده 517 قانون آئین دادرسی مدنی طرفین دعوا ضمن سازش ،قراری نسبت به پرداخت خسارت داده باشند که در این صورت طبق همان قرار عمل خواهد شد .

۵ / 4.5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل