مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی

مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی بالای 20 لیتر : 


آیا می دانستید علاوه بر مجازات مقرر برای حمل و نگهداری مشروبات الکلی یا قاچاق آن مستند به تبصره 1 ماده 703 قانون مجازات اسلامی : هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیشتر از بیست لیتر باشد ،وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد ،چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد و در غیر اینصورت (عدم علم و اطلاع مالک ) مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله ی نقلیه نیز محکوم خواهد شد . 


ماده 703 قانون مجازات اسلامی :


وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می شود و وارد کننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود .
رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است .

تبصره 1 در خصوص مواد (702)و (703) :

هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از 20 لیتر باشد وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد  شد ،در غیر اینصورت مرتکب به پرادخت معادل قیمت وسیله ی نقلیه محکوم می شود . 

آلات و اداواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد . 


تبصره 2-

هرگاه کارکنان دولت یا شرکت های دولتی و شرکت ها و موسسات وابسته به دولت ،شورا ها ، شهرداری ها یا نهاد های انقلاب اسلامی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضای نیرو های مسلح و ماموران خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (702)و (703) مباشرت ،معاونت یا مشارکت داشته نمایند علاوه بر تحمل مجازات های مقرر به انفصال  موقت  از یک سال تا پنج سال از خدمات عمومی محکوم خواهند شد .

تبصره 3-

دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد 702 و 703 را صادر نماید.

۵ / 4.5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل