رابطه نامشروع زن شوهردار و مجازات آن چیست ؟

یکی از مواردی که امروزه باعث بوجود آمدن مراجعات مکرر در محاکم شده است بوجود آمدن یا به عبارت بهتر متورم شدن معضل اجتماعی بزرگی تحت عنوان رابطه نامشروع همسر می‌باشد ،رابطه ای که متاسفانه بدون وجود داشتن هرگونه علقه زوجیت بین زن و مرد بیگانه اتفاق می افتد که آگاهی افراد نسبت به این جرم و مصادیق رابطه نامشروع و مجازات رابطه نامشروع بسیار حایز اهمیت است فلذا توصیه میشود که این مقاله را از دست ندهید .

انواع روابط نامشروع از جنس حد و تعزیر چیست ؟


برای شناختن رابطه نامشروع حد و تعزیری باید ابتدائا توضیحی اجمالی در مورد خود عبارت حد و تعزیر بدهیم 
حد به مجازاتی گفته میشود که موجب نوع میزان و کیفیت اجرای  آن را شرع مقدس تعیین کرده است و علی الاصول امکان کم یا زیاد شدن آن و یا تغییر دادن مجازات وجود ندارد.
 تعزیر آن مجازاتی است که مشمول عنوان حد نیست  یا به عبارت دیگر تعزیر بما یراه الحاکم است یعنی بسته به صلاحدید حاکم و قانون گذار است و تعزیر دون حد است یعنی از لحاظ شدت مجازات پایین تر از حد است و جهات تخفیف و تبدیل و تغییر مجازات معمولا وجود دارد.


روابط نامشروع شامل زنا و غیر از زنا (مادون زنا ) 


تعریف قانونی زنا مطابق ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی زنا عبارت است از جماع(به معنی نزدیکی و ایجاد رابطه جنسی) مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.
جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می شود.

 مجازات زنا در قانون چیست؟


در مورد مجازات زنا باید قائل به تفکیک شویم و موضوع را از حیث دارا بودن شرایط احصان یا عدم دارا بودن شرایط احصان بررسی کنیم در ابتدا باید بفهمیم که احصان  چیست و عبارت محصن یا محصنه برای چه مرد و زنی استعمال میشود و به کار میرود

ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی

 احصان زن و مرد چیست ؟


مطابق ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:
الف - احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.
ب - احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.


ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی

مجازات زنای محصنه چیست؟


حال که معنی احصان و شرایط آن را فهمیدیم باید مجازات چنین عملی را هم بدانیم که در این مورد ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی بیان حکم نموده است مطابق ماده مذکور ؛
حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد.

اگر زنا محصنه نبود دارای چه مجازاتی است ؟

اگر زنایی  محصنه نباشد و شرایط احصان  وجود نداشته باشد حسب مورد با توجه به شرایط مجازات آن متفاوت است فی المثل در صورت وجود این شرایط مجازات  زنا اعدام است .

در چه مواردی حکم زنا اعدام است ؟


طبق ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی در موارد زیر حد زنا اعدام است 

الف- زنا با محارم نسبی
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تبصره ۱- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.
تبصره ۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی

 مجازات رابطه نامشروع مادون زنا یا عمل منافی عفت غیر از زنا مطابق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات ) به این شرح است ؛

هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.

معنی مضاجعه به معنای همبستر شدن و تقبیل هم به معنای بوسیدن است.

اگر زن و مردی که علقه زوجیت بین آنها نیست در پارک باهم قدم بزنند یا مکالمه تلفنی داشته باشند یا مکاتبه داشته باشند آیا از مصادیق رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات ) است؟

مطابق نظریه مشورتی ۷/۳۸۸۰ مورخ ۸۱/۴/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه منظور از رابطه نامشروع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات رابطه جنسی  ناقص غیر از زنا و امثال آن است پس صرف قدم زدن در خیابان و پارک و صرف مکالمه و مکاتبه رابطه نامشروع نیست .

۵ / 4.5 (از مجموع 2 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل