مفهوم خلع ید

خلع ید:

در لغت: 

به معنای چیزی را از دست شخصی در آوردن می باشد و تسلط شخصی که با غلبه و عدوان (زور و اجبار ) در ملک دیگری اعم از زمین ،خانه،آپارتمان و یا مغازه و... غصب و تصرف نماید .

غصب در لغت: به معنای گرفتن و اخذ چیزی از دیگری بدون رضایت است .


تعریف :


به لحاظ حقوقی خلع ید به دعوایی می گویند که مالک ملکی به طرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه دعوی کند و از دادگاه می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان ببخشد و ملک وی را ار تصرف شخص متصرف خارج کند و تحویل او بدهد.


بنابراین منشاء دعوی خلع ید غصب می باشد و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد .


این دعوی از ناحیه ی مالک رسمی ملک و متصرف غیر قانونی ملک یا غاصب مطرح میشود .


انواع خلع ید:

خلع ید از املاک غیر مشاعی : در این نوع خلع ید دادگاه مکلف است پس از تخلیه ی ملک ،آنرا تحویل مالک بدهد 

خلع ید از ملک مشاعی : داد گاه باید ملک را از تصرف شریک مشاعی خارج سازد و تا زمانی که مالکین بر سر ملک مشاع توافق و تعیین تکلیف نکنند ملک را تحویل ندهد ( مثلا مالکین یا ملک را بفروشند و یا تصمیم دیگری بگیرند ) 

شرایط طرح دعوی خلع ید چیست؟ 

طرح کننده دعوی باید مالک رسمی ملک باشد (دارای سند تک برگی و یا منگوله دار باشد ) .

تصرف بر ملک غاصبانه (غیر قانونی )باشد .

خلع ید در اموال غیر منقول مصداق دارد و امکان جا به جایی آن وجود نداشته باشد (مانند ملک ،بناء، زمین و... ) 

چگونه باید دادخواست خلع ید داد؟ 

مالک با در دست داشتن سند مالکیت خود باید به دادگاه محل وقوع مال مراجعه کند و با تنظیم دادخواست به طرفیت متصرف مال (زمین ، مغازه ،آپارتمان و...) را مطالبه کند.

مدت صدور حکم و اجرای حکم چه مقدار است ؟


مدت صدور حکم : در حکم خلع ید (غاصب) 20 روز مهلت تجدید نظر دارد و برای صدور حکم خلع ید مدت زمان دقیقی تعیین نشده است و ممکن است تا ماه ها زمان ببرد.


مدت اجرای حکم : در صورتیکه حکم صادر شده مبنی بر رفع تصرف باشد ،بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده حکم توسط دادگاه یا ضابطین دادگستری اجراء خواهد شد و در خواست تجدید نظر مانع آن نمی شود.


پایان مقاله 


گرد آورنده: سهیلا سیَر 


دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

اشتراک گذاری مقاله