مفهوم خلع ید در قانون

خلع ید یعنی چه ؟

به معنای چیزی را از دست شخصی در آوردن می باشد و تسلط شخصی که با غلبه و عدوان (زور و اجبار ) در ملک دیگری اعم از زمین ،خانه،آپارتمان و یا مغازه و... غصب و تصرف نماید .

غصب در لغت: به معنای گرفتن و اخذ چیزی از دیگری بدون رضایت است .

خلع ید در حقوق چیست؟

به لحاظ حقوقی خلع ید به دعوایی می گویند که مالک ملکی به طرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه دعوی کند و از دادگاه می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان ببخشد و ملک وی را ار تصرف شخص متصرف خارج کند و تحویل او بدهد.

بنابراین منشاء دعوی خلع ید غصب می باشد و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد .

این دعوی از ناحیه ی مالک رسمی ملک و متصرف غیر قانونی ملک یا غاصب مطرح میشود .

انوع خلع ید چیست ؟

خلع ید از املاک غیر مشاعی : در این نوع خلع ید دادگاه مکلف است پس از تخلیه ی ملک ،آنرا تحویل مالک بدهد 

خلع ید از ملک مشاعی : داد گاه باید ملک را از تصرف شریک مشاعی خارج سازد و تا زمانی که مالکین بر سر ملک مشاع توافق و تعیین تکلیف نکنند ملک را تحویل ندهد ( مثلا مالکین یا ملک را بفروشند و یا تصمیم دیگری بگیرند ) 

شرایط طرح دعوی خلع ید چیست؟ 

طرح کننده دعوی باید مالک رسمی ملک باشد (دارای سند تک برگی و یا منگوله دار باشد ) .

تصرف بر ملک غاصبانه (غیر قانونی )باشد .

خلع ید در اموال غیر منقول مصداق دارد و امکان جا به جایی آن وجود نداشته باشد (مانند ملک ،بناء، زمین و... ) 

چگونه باید دادخواست خلع ید داد؟ 

مالک با در دست داشتن سند مالکیت خود باید به دادگاه محل وقوع مال مراجعه کند و با تنظیم دادخواست به طرفیت متصرف مال (زمین ، مغازه ،آپارتمان و...) را مطالبه کند.

مدت صدور حکم  چند روز است؟

در حکم خلع ید (غاصب) 20 روز مهلت تجدید نظر دارد و برای صدور حکم خلع ید مدت زمان دقیقی تعیین نشده است و ممکن است تا ماه ها زمان ببرد.

مدت اجرای حکم خلع ید چقدر است ؟

در صورتیکه حکم صادر شده مبنی بر رفع تصرف باشد ،بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده حکم توسط دادگاه یا ضابطین دادگستری اجراء خواهد شد و در خواست تجدید نظر مانع آن نمی شود.
۵ / 4.5 (از مجموع 2 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
سوال حقوقی