ممنوع الخروج کردن مرد به دلیل مهریه - مطالبه مهریه

ممنوع الخروج کردن مرد به دلیل مهریه - مطالبه مهریه  

مطالبه مهریه؟

مهریه حق مالی است که به عنوان یک دین به عهده مرد است و باید آن را به زن بپردازد. زن هم می تواند مهریه خود را هر زمان که بخواهد چه در دوران زندگی زناشویی و چه در هنگام طلاق از طریق مراجع مربوطه مرد را ملزوم به پرداخت مهریه کند.
از آنجا که سند ازدواج یک سند رسمی است زنان می توانند از طریق دفاتر سند رسمی ازدواج برای رسیدن به مهریه خود اقدام کنند و از این طریق مهریه خود را به اجرا بگذارند در مواردی حتی زن می تواند با مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت یا دادگاه مرد را بابت نپرداختن مهریه محکوم کند و آن را ممنوع الخروج نماید.

ممنوع الخروج کردن مرد (زوج):

ممنوع الخروج کردن مرد (زوج) به علت عدم پرداخت مهریه، یکی از راه هایی تلقی می شود که می تواند توسط آن مرد را ملزم به پرداخت مهریه نمود.

ممنوع الخروج کردن مرد به دلیل مهریه به چند روش صورت می گیرد؟

ممنوع الخروج کردن مرد به دلیل مهریه به 2 روش صورت می گیرد :

  1. ممنوع الخروج کردن مرد از طریق دادگاه :
  2. ممنوع الخروج به دلیل پرداخت مهریه از طریق اسناد رسمی:

1. ممنوع الخروج مرد از طریق دادگاه :

طبق ماده 23 قانون محکومیت های مالی در دعاوی حقوقی از جمله مطالبه مهریه پس از صدور رای به محکومیت مهریه و نپرداختن آن و یا تقسیم نشدن مهریه  توسط مرد ، محکوم له (زن) می تواند از دادگاه صادر کننده تقاضای صدور قرار ممنوع الخروج کردن مرد را نماید. در این صورت دادگاه موظف به انجام آن است و بر این اساس می تواند نسبت به ممنوع الخروجی مرد اقدام نماید، مگر اینکه مرد مهریه را پرداخت کند ، یا اعسار مرد برای پرداخت مهریه پذیرفته شود و یا مرد تأمین مناسبی به تشخیص دادگاه قرار دهد. 

2. ممنوع الخروج به دلیل پرداخت مهریه از طریق اسناد رسمی:

زن (زوجه) برای دریافت مهریه ابتدا باید به دفتر خانه رسمی ازدواج که عقد در آن واقع شده است مراجعه نموده و برای صدور اجرائیه اقدام کند.
در این حالت پس از ابلاغ در خواست اجرا گذاشتن مهریه به مرد، زن میتواند اموال منقول و غیر منقول شوهر را برای پرداخت مهریه خود توقیف کند. برخی مواقع نیز زن به اموال شوهر دسترسی ندارد و نمی تواند برای وصول مهریه خود مالی را از شوهر به اجرای ثبت معرفی نماید و یا مرد از معرفی اموال خودداری می نماید، در این صورت زن تقاضای ممنوع الخروج شدن شوهر را می نماید تا از خروج شوهر به کشورهای دیگر به جهت عدم پرداخت مهریه جلوگیری کند 
نکته : چنانچه اموال توقیف شده شوهر پاسخگوی تمام مهریه و طلب زن نباشد، زن می تواند برای تأمین باقیمانده طلب خود خواستار ممنوع الخروج شدن مرد از دادگاه شود .

شرایط شغلی مرد ممنوع الخروج شده :

در صورتی که مرد به جهت اشتغال خود الزام به خروج از کشور داشته باشد، می تواند در خواست رفع ممنوع الخروج شدن خود را از کشور نماید.
در این صورت با رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنانچه محرز شود که شرایط بدهکار خاص است و نیاز به خروج از کشور را دارد، حکم به رفع ممنوعیت به سفر خارج از کشور صادر می گردد.

در صورتی که مرد (زوج) حکم اعسار بگیرد ممنوع الخروجی او چگونه است؟

مردی که حکم اعسار می گیرد، به جای اینکه مهریه را یک جا پرداخت کند آن را تقسیط می نماید.
در این حالت چنانچه مرد تقاضای رفع ممنوعیت خروج از کشور را داشته باشد تا پایان پرداخت آخرین قسط مهریه ممنوعیت او باقی می ماند.

4 مورد رفع ممنوع الخروجی توسط مرد:

  1. زمانی که مرد مهریه زن را به طور کامل پرداخت کند.
  2. در صورتی که زن از تقاضای خود بابت ممنوع الخروجی مرد صرف نظر کند .
  3. در صورتی که اعسار مرد در دادگاه اثبات شود و نسبت به پیش پرداخت و اقساط مهریه اقدام نماید.
  4. زمانی که مرد بتواند خواسته زن را تأمین کند البته این موضوع بستگی به نظر قاضی پرونده نیز دارد.

نکته : با استناد به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه استیفای محکوم به از طریق مذکور در این قانون ممکن نگردد، مرد به تقاضای زن تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت زن حبس می گردد و چنانچه مرد تا 30 روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود .

نتیجه گیری :

با توجه به مطالب ذکر شده زن می تواند در صورت عدم پرداخت مهریه نسبت به ممنوع الخروج کردن مرد اقدام نماید. که این موضوع هم از طریق مراجعه به اداره اجرای ثبت و هم از طریق حکم دادگاه امکان پذیر می باشد و تا زمانی که مرد اقدام به پرداخت کامل مهریه ننماید و یا نتواند رضایت زن را جلب نماید و یا اینکه حکم اعسار مرد توسط دادگاه محرز نگردد این حکم پا بر جا خواهد بود.

۵ / 3.83 (از مجموع 3 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!

پرسش و پاسخ های مرتبط

سوال حقوقی