نحوه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری

طرح شکایت در دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری زیر نظر مستقیم رئیس قوه قضاییه تاسیس گردیده و به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی تخلفات دولتی ،رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء  و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری هیئت های بازرسی و کمیسیون ها عبارتند از: 

*کمیسیون‌های مالیاتی 
*شورای کارگاه
*هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما 
*کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری 
*کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و منابع طبیعی 
*رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدامی کشور 
*رسیدگی به شکایات در سازمان تامین اجتماعی
* رسیدگی به شکایات از کارمندان دولتی
* رسیدگی به شکایات از ادارات دولتی بابت مصوبات غیرقانونی

 لازم به ذکر است که رسیدگی به تصمیمات و آراء دادگاهها و مراجع قضایی دادگستری و نظامی نیروهای انتظامی قضات دادگستری و شکایت از نیروهای مسلح در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

مراحل شکایت از ادارات دولتی به دیوان عدالت اداری

چنانچه شکایت اداری از یک دستگاه دولتی دارید، میتوانید در بدو امر و پیش از طرح شکایت در دیوان، از طریق همان دستگاه دولتی و از طریق بازرسی به پیگیری درخواست خود بپردازید.
البته این امر نافی شکایت از طریق دیوان عدالت اداری نیست. روند شکایت در دیوان عدالت به شرح زیر میباشد:
1- ثبت دادخواست تنظیم شده در دفاتر الکترونیک قضایی
2- تعیین شعبه توسط رئیس شعبه اول یا معاون اجرایی وی با توجه به تخصص شعبه
3- ارجاع پرونده به شعبه مرجوعه
4- بررسی شرایط و صحت و نواقص دادخواست توسط مدیر دفتر شعبه مرجوع الیه
5- ارسال دادخواست به رؤیت ریاست شعبه جهت اخذ دستور ارسال دادخواست و ضمائم آن برای خوانده
6- پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای خوانده، وی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ دادخواست، پاسخ خود را ارسال نماید (عدم وصول پاسخ، مانع از رسیدگی نیست).
شعبه رسیدگی کننده بعد از بررسی و تحقیق در خصوص جوانب پرونده، اقدام به صدور رای بدوی می نماید
رسیدگی به شکایت در دیوان عدالت اداری، غیرترافی است؛ یعنی نیازی به حضور یک یا هر دو طرف دعوی نیست و رسیدگی به صورت تبادل لوایح انجام میگیرد، مگر اینکه شعبه توضیحات یک یا هر دو طرف پرونده را لازم بداند و این توضیحات در مسیر رسیدگی موثر باشند

۵ / 4.75 (از مجموع 2 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل