نحوه مزایده ی خودروی توقیفی

مزایده صورت خاصی از فروش است که برای فروش یا واگذاری کالا  و خدمات،  داوطلبین ضمن رقابت در خرید و پیشنهاد بالا ترین قیمت، اقدام به خرید آن کالا یا خدمات می نماید. این اموال (منقول -غیر منقول )می تواند متعلق به بخش دولتی، بخش خصوصی  ویا حتی فرد یا افرادی باشد که از طریق اجرای احکام ،مطابق با شرایط مقرر قانونی درمزایده بفروش می رسد. مطابق قانون فروش اموال توقیف شده نیز باید از طریق مزایده صورت پذیرد. علی ایحال مزایده اموال توقیف شده از جمله خودرو تابع تشریفات خاصی می باشد که  نحوه برگزاری آن  در قانون اجرای احکام مدنی و سایر قوانین پیش بینی شده است که  در ادامه به چگونگی برگزاری آن  خواهیم پرداخت.

مزایده : در معرض فروش گذاشتن چیزی به نحوی که هر خریداری که قیمت بیشتر پیشنهاد کرد به وی فروخته شود .
مال توقیف شده : به معنای بازداشت و جلب اموال است .
خودرو: به وسیله نقلیه چرخ داری گفته می شود که نیروی محرکه خود را از موتور بدست می آورد. قیمت پایه : حداقل قیمتی است که فروشنده حاضر است کالای خود را به آن قیمت بفروشد و این قیمت توسط کارشناس رسمی تعین میشود .
قیمت پیشنهادی : قیمتی است که خریدار به عنوان حد اکثر قیمت  حاضر است برای کالا بپردازد.

از نظر حقوقی مزایده به نوعی از معامله و فروش اموال منقول و غیر منقول شخصیت حقیقی و حقوقی اطلاق می شود که با سازو کار حقوقی ورعایت شرایط  قانونی به مرحله اجرا می رسد.
در بند ظ ماده 1 آیین نامه مفاد اسناد رسمی آمده است مزایده صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهاد کننده بالا ترین قیمت، واگذار می شود.  فروش اموال توقیف شده نیز مستثنی از این قانون نمی باشد .قانون گذار فروش اموال توقیف شده محکوم علیه را تنها از طریق مزایده پذیرفته  و مال مورد مزایده باید قابل توقیف باشد و جزء مستثنیات دین نیزنباشد 
 همانگونه که گفته شد مزایده دارای یک سری تشریفاتی خاصی است که قانونگذار آنها را در قانون تدوین نموده که در صورت عدم رعایت این قوانین معامله باطل می باشد لذا به منظور برگزاری مزایده صحیح می بایست تمام جوانب حقوقی آن در نظر گرفته شود. 
در مزایده اگر طرفین توافق کرده باشند زمان فروش اموال ،مطابق توافق طرفین و در غیر این صورت مأمور اجرای مزایده زمان آن را تعیین می کند .

مفهوم خودرو 

به وسیله نقلیه چرخ داری گفته می شود که نیروی محرکه خود را از موتور بدست می آورد . خودرو ها بر اساس ویژگی که دارند به چندین دسته تقسیم می شوند که عبارتند از (خودروهای مینی ،خودروهای شهری ،خودروهای خانوادگی کوچک ،خودروهای حمل )

دلایل توقیف خودرو 

توقیف خودرو به علت عدم پرداخت مهریه :
مهریه از دیونی است که مرد باید پرداخت کند و بیشتر زوج ها یا توانایی پرداخت مهریه را ندارند ویا با داشتن توانایی لازم برای پرداخت مهریه ازپرداخت مهریه امتناع می کنند  و به همین دلیل امروزه توقیف و مزایده خودرو برای مهریه یک امر عادی است .

توقیف خودرو به علت بدهی 

گاهی برخی افراد به علت معاملاتی که انجام می دهند مجبور به گرفتن تسهیلات  از بانکها می شود  در صورتی که  فرد مقروض به تعهدات خود عمل نکند بانک می تواند در خواست توقیف اموال و یا خودروشخص را به مراجع قضایی بدهد تا بتواند از این روش با اجرای مزایده خودرو به حق خود برسد .

توقیف خودرو به علت چک برگشتی 

گاهی افرادی در قالب چک هایی که صادر کرده اند به تعهدات خود عمل نکرده و اقدام به پرداخت مبلغ چک نمی کنند در این صورت  دارنده چک می تواند برای اینکه به پول خود برسد در خواست توقیف اموال  ازجمله خودروشخص بدهکار را به دادگاه بدهد و با مزایده و فروش خودرو به پول خود برسند .

تشریفات مزایده خودرو توقیف شده  

1-نوع ومشخصات اموال(خودرو) مورد مزایده به صورت دقیق باید در آگهی مزایده درج شود برای مثال نمی توان گفت یک دستگاه خودرو بلکه باید به طور کامل تمام مشخصات آن را بیان گردد.
2-اعلام تاریخ ،ساعت و محل انجام مزایده ضروری است .
3-ذ کر قیمت پایه خودرو
نکته:چنانچه بین توقیف خودرو و ارزیابی قیمت توسط کارشناسی و زمان مزایده فاصله بیفتد،  مجدد ارزیابی قیمت می بایست صورت پذیرد .
محدودیت های موجود شرکت در مزایده خودروتوقیف شده:
هر فردی می تواند در مزایده خودرو توقیف شده شرکت نماید حتی فرد محکوم له و محکوم علیه اما مأمور مزایده و شخص ناظر این حق را ندارند که در مزایده شرکت کنند .

نشر آگهی در مزایده به دو صور ت است 

1-آگهی در روزنامه : مطابق ماده 118قانون اجرای احکام مدنی ، آگهی فروش باید در یکی از روزنامه های محلی و دریک نوبت منتشر شود .
2-الصاق آگهی : در جایی که روزنامه محلی وجود نداشته باشد یا ارزش مال تا 20000 تومان باشد الصاق آگهی در محل جایگزین نشر آگهی در روزنامه می شود .
مطابق ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی : در مزایده موعد فروش مورد معامله باید زمانی باشد که از فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیشتر از یک ماه و کمتر از 10 روز نگذشته باشد .
مطابق ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی :حضور نماینده دادستان در جلسه مزایده ضروری است و اگر امضاء نماینده در صورت جلسه مزایده نباشد می توان مزایده را باطل نمود .
مـأمور اجرا می تواند حد اقل ده درصد مبلغ خودرو مورد مزایده را نقد دریافت کند و برنده مزایده باید مابقی  مبلغ را تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده پرداخت کند. چنانچه  خریدار در این مدت مابقی مبلغ را نپردازد هزینه آگهی مجدد از آن برداشت می شود و بقیه مبلغ به صندوق دادگستری واریز شده  و مزایده مجدد تکرار می گردد .

شکایت از نحوه برگزاری مزایده 

مهلت شکایت از نحوه برگزاری مزایده خودرو توقیف شده یک هفته پس از مزایده می باشد بر همین اساس از زمان تایید تا پایان مدت یک هفته خودرو به برنده تحویل داده نمی شود  تا چنانچه شکایتی در دادگاه از نحوه برگزاری مزایده شود پیگری های لازم صورت پذیرد.
مطابق ماده 136قانون اجرای احکام مدنی در موارد زیر مزایده  از درجه اعتبار ساقط است :
1-فروش در غیر روز و ساعت معین و غیر محلی که درآگهی تعیین شده انجام شود .
2-هرگاه عوامل برگزاری مزایده بدون دلیل قانونی مانع  شرکت شخصی در مزایده گردند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد کنند .
3-در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادستان باشد .
4-شرکت اشخاصی در مزایده که ممنوع  از خرید باشند .

ماده 115قانون اجرای احکام مدنی 

اگر از طرف دولت وشهر داری محلی برای فروش اموال منقول معیین شود فروش در آن محل انجام می شود ولی اگر محل هایی که تعیین شده متعدد باشد فروش در محلی که برای منافع محکوم علیه مناسب تر باشد انجام می گیرد. در صورتی که از طرف شهر داری یا دولت، محلی برای مزایده تعیین نشده باشد محل مزایده را مدیر اجرا تعیین می کند .

نتیجه گیری

چنا نچه بدهکار توان پرداخت بدهی خود را نداشته باشد طلبکار به دستور قضایی می توان اموال فرد بدهکار را توقیف نماید اصولا عدم پرداخت مهریه ،عدم پرداخت اقساط تسهیلات بانکی، چک برگشتی و بدهی به اشخاص از جمله مواردی هستند که طلب کار می تواند به منظور تأمین طلب خود پس از شکایت در مراجع قضایی نسبت به توقیف اموال از جمله خودروی شخص بدهکار اقدام نماید بر همین اساس پس از برسی های لازم ، مرجع قضایی با سپری نمودن مراحل قانونی اقدام به مزایده خودروی توقیف شده می نماید که در خصوص نحوه چگونگی این گونه مزایده توضیحاتی ارائه گردید .

۵ / 4.67 (از مجموع 3 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!

پرسش و پاسخ های مرتبط

 • با سلام و خسته نباشید من شهروند ایران هستم اما برادرم شهروند هند هستند. ایشون متولد ایران هستند و گواهی تولد دارند. تا ۱۹ سالگی هم اقامت معتبر داشتند ولی حالا ندارند. میخواستم بپرسم که چطور میتونم برای شهروندی ایران ایشون اقدام کنم؟ با تشکر

  چهارشنبه ، 24 فروردین 1401

  • ناصر روحی زاده

   سلام ایشان می توانند درخواست تابعیت ایرانی را مطرح نمایند و شما این مورد را میتوانید از کنسولگری پیگیری نمایید که به نتیجه خواهد رسید. موفق و موید باشید

 • سلام زمینی خریدم بعد از ۴ سال للغیر درآمده است.با توجه به کاهش شدید ارزش ثمن معامله طبق کدام قانون اقدام کنم؟و چه میزان غرامت میتونم بگیرم؟

  چهارشنبه ، 24 فروردین 1401

  • ناصر روحی زاده

   سلام اگر آگاه به این مورد نبوده اید میتوانید علاوه بر خسارت اصل مبلغ را نیز دریافت نمایید و کم ارزش شدن مبلغ پرداختی شما با مطالبه خسارت به نرخ روز جبران خواهد شد طبق قانون مدنی میتوانید مطالبه خسارت و اصل مبلغ را نمایید. موفق و موید باشید

 • تغيير زيركاربرى سيستمى و گروهى براساس نامه خودرو براى چيست؟

  چهارشنبه ، 24 فروردین 1401

  • ناصر روحی زاده

   سلام یعنی خودرو شما دارای تغییراتی شده است و ممکن است اتاق تعویض شده باشد یا کاربری خودرو عوض شده باشد. موفق و موید باشید

 • سلام من وکالت تعویض پلاک دادم شیش ماه پیش اما طرف نرفته تعویض پلاک آیا الان با ماشین خلافی انجام بدهد پای من گیر است ؟!

  چهارشنبه ، 24 فروردین 1401

  • مینا مرادی ساکی

   باسلام کاربرگرامی این موضع باعث می شود تا هرگونه تخلفات و حتی جرائمی که از سوی وی انجام می شود به پای مالک اصلی که شما میباشید نوشته شود شما میبایست دادخواست فک پلاک علیه ایشان مطرح نمایید.

 • باسلام خدمت شما من موتورسیکلت خودم رو داشتم از پارکینگ خونه مون میاوردم بیرون که همزمان داشتم باخانومم صحبت میکردم پدرامم کنار من بود حواسم پرت شد موتور افتاد روی من و پدرم پدرم یکی از انگشتان پاش شکست من ام صورت خراش برداشت ودستم فورا زنگ زدم افسر راهنمایی ورانندگی اومد جریان رو براش توضیح دادم گفتش که شما خودت خوردی به زمین چه جوری میخوای ازبیمه دیه بگیری من به افسر راهنمایی گفتن شما کروکی میدی گفت بله اما بیمه دیه نمیده اورژانس هم اومد ومن وپدرام رو بردمن مدارک ام کامل هم گواهینامه موتور سیکلت دارم بیمه نامه معتبر هم دارم میخواستم بدونم برم بیمه پرونده تشکیل بدم بیمه دیه من رو میده یانه از بخش حوادث راننده بیمه خودم پدرام هم که شخص ثالث گفته میشه دیه پدرام رو هم میده یانه نمیده ممنونم

  چهارشنبه ، 24 فروردین 1401

  • مینا مرادی ساکی

   باسلام كاربرگرامي در صورتيكه بيمه اتفاق رخ داده را تاييد نمايد شما ميتوانيد از بيمه مطالبه ديه نماييد.

 • سیم کارت همراه اولم قطع شده آیا بخاطر چک برگشتی میشه قطع بشه

  چهارشنبه ، 24 فروردین 1401

  • رضا احمدی ذیلان

   سلام کاربر گرامی وقت بخیر.خیر بخاطر چک برگشتی اقدام به مسدود سازی سیم کارت نمیکنند.

 • سلام من حدود ۱۰سال پیش نامزد بودم توی خونه گرفتنمون بردن انگشت نگاری و بعدهم دادگاه. اونجا پدرم سوگند خورد که نامزدیم‌.میخواستم بدونم الان سوسابقه یا پرونده دارم؟ آخه میخوام آزمون استخدامی بدم.مشخصات پنهان باشه لطفا

  چهارشنبه ، 24 فروردین 1401

  • مینا مرادی ساکی

   باسلام کاربرگرامی باتوجه به گذشت ده سال تز وقوع جرم سوسابقه محسوب نخواهد شد.

 • با سلام مادرم یک ملک مسکونی دارای 3 باب مغازه تجاری به نامشان هست و ما فرزندان 3 پسر و هفت دختر می خواهیم صلحنامه عمری تنظیم کنیم چکار کنیم که کار درست رو انجام بدیم تا در حیات ایشان هیچ کسی اجازه درخواست حق نکند و ایشان بدون استرس و ناراحتی زندگی کنند ؟

  چهارشنبه ، 24 فروردین 1401

  • با سلام کاربر گرامی شما میتوانید عقد موجد حق انتفاع یا همان حبس عمری را به اندازه عمر مادر تنظیم نموده و در قرار داد برای اطمینان بیشتر شرطی جهت عدم انتقال از جانب منتفع نیز درج کنید .

 • سلام صبح برام یک شماره پرونده ورودی لز خدمات قضایی امده چطوری میتونم بفهمم موضوع چیه

  چهارشنبه ، 24 فروردین 1401

  • با سلام کاربر گرامی شما میتوانید وارد سایت عدل ایران و قسمت سامانه ابلاغ شده و از ابلاغیه اطلاع حاصل فرمایید.

 • با سلام همسر بنده طلاهایی که زمان عقد به عنوان هدیه به من دادن و در عقدنامه ثبت شده رو همراه خودش برده. من چطور میتونم ازشون پس بگیرم. فاکتورها هم که به اسم من هستش رو برده. حتی طلاهایی که خونه پدرم خریدم و فاکتور دارم هم برده

  چهارشنبه ، 24 فروردین 1401

  • ناصر روحی زاده

   سلام میتوانید به استناد شهادت شهود از ایشان مطالبه طلاجات خودتان را مطرح نمایید و از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدام نمایید. موفق و موید باشید

سوال حقوقی