نحوه مزایده ی خودروی توقیفی

مزایده صورت خاصی از فروش است که برای فروش یا واگذاری کالا  و خدمات،  داوطلبین ضمن رقابت در خرید و پیشنهاد بالا ترین قیمت، اقدام به خرید آن کالا یا خدمات می نماید. این اموال (منقول -غیر منقول )می تواند متعلق به بخش دولتی، بخش خصوصی  ویا حتی فرد یا افرادی باشد که از طریق اجرای احکام ،مطابق با شرایط مقرر قانونی درمزایده بفروش می رسد. مطابق قانون فروش اموال توقیف شده نیز باید از طریق مزایده صورت پذیرد. علی ایحال مزایده اموال توقیف شده از جمله خودرو تابع تشریفات خاصی می باشد که  نحوه برگزاری آن  در قانون اجرای احکام مدنی و سایر قوانین پیش بینی شده است که  در ادامه به چگونگی برگزاری آن  خواهیم پرداخت.

مزایده : در معرض فروش گذاشتن چیزی به نحوی که هر خریداری که قیمت بیشتر پیشنهاد کرد به وی فروخته شود .
مال توقیف شده : به معنای بازداشت و جلب اموال است .
خودرو: به وسیله نقلیه چرخ داری گفته می شود که نیروی محرکه خود را از موتور بدست می آورد. قیمت پایه : حداقل قیمتی است که فروشنده حاضر است کالای خود را به آن قیمت بفروشد و این قیمت توسط کارشناس رسمی تعین میشود .
قیمت پیشنهادی : قیمتی است که خریدار به عنوان حد اکثر قیمت  حاضر است برای کالا بپردازد.

از نظر حقوقی مزایده به نوعی از معامله و فروش اموال منقول و غیر منقول شخصیت حقیقی و حقوقی اطلاق می شود که با سازو کار حقوقی ورعایت شرایط  قانونی به مرحله اجرا می رسد.
در بند ظ ماده 1 آیین نامه مفاد اسناد رسمی آمده است مزایده صورت خاصی از فروش مال است که از مبلغ ارزیابی مال شروع شده و به پیشنهاد کننده بالا ترین قیمت، واگذار می شود.  فروش اموال توقیف شده نیز مستثنی از این قانون نمی باشد .قانون گذار فروش اموال توقیف شده محکوم علیه را تنها از طریق مزایده پذیرفته  و مال مورد مزایده باید قابل توقیف باشد و جزء مستثنیات دین نیزنباشد 
 همانگونه که گفته شد مزایده دارای یک سری تشریفاتی خاصی است که قانونگذار آنها را در قانون تدوین نموده که در صورت عدم رعایت این قوانین معامله باطل می باشد لذا به منظور برگزاری مزایده صحیح می بایست تمام جوانب حقوقی آن در نظر گرفته شود. 
در مزایده اگر طرفین توافق کرده باشند زمان فروش اموال ،مطابق توافق طرفین و در غیر این صورت مأمور اجرای مزایده زمان آن را تعیین می کند .

مفهوم خودرو 

به وسیله نقلیه چرخ داری گفته می شود که نیروی محرکه خود را از موتور بدست می آورد . خودرو ها بر اساس ویژگی که دارند به چندین دسته تقسیم می شوند که عبارتند از (خودروهای مینی ،خودروهای شهری ،خودروهای خانوادگی کوچک ،خودروهای حمل )

دلایل توقیف خودرو 

توقیف خودرو به علت عدم پرداخت مهریه :
مهریه از دیونی است که مرد باید پرداخت کند و بیشتر زوج ها یا توانایی پرداخت مهریه را ندارند ویا با داشتن توانایی لازم برای پرداخت مهریه ازپرداخت مهریه امتناع می کنند  و به همین دلیل امروزه توقیف و مزایده خودرو برای مهریه یک امر عادی است .

توقیف خودرو به علت بدهی 

گاهی برخی افراد به علت معاملاتی که انجام می دهند مجبور به گرفتن تسهیلات  از بانکها می شود  در صورتی که  فرد مقروض به تعهدات خود عمل نکند بانک می تواند در خواست توقیف اموال و یا خودروشخص را به مراجع قضایی بدهد تا بتواند از این روش با اجرای مزایده خودرو به حق خود برسد .

توقیف خودرو به علت چک برگشتی 

گاهی افرادی در قالب چک هایی که صادر کرده اند به تعهدات خود عمل نکرده و اقدام به پرداخت مبلغ چک نمی کنند در این صورت  دارنده چک می تواند برای اینکه به پول خود برسد در خواست توقیف اموال  ازجمله خودروشخص بدهکار را به دادگاه بدهد و با مزایده و فروش خودرو به پول خود برسند .

تشریفات مزایده خودرو توقیف شده  

1-نوع ومشخصات اموال(خودرو) مورد مزایده به صورت دقیق باید در آگهی مزایده درج شود برای مثال نمی توان گفت یک دستگاه خودرو بلکه باید به طور کامل تمام مشخصات آن را بیان گردد.
2-اعلام تاریخ ،ساعت و محل انجام مزایده ضروری است .
3-ذ کر قیمت پایه خودرو
نکته:چنانچه بین توقیف خودرو و ارزیابی قیمت توسط کارشناسی و زمان مزایده فاصله بیفتد،  مجدد ارزیابی قیمت می بایست صورت پذیرد .
محدودیت های موجود شرکت در مزایده خودروتوقیف شده:
هر فردی می تواند در مزایده خودرو توقیف شده شرکت نماید حتی فرد محکوم له و محکوم علیه اما مأمور مزایده و شخص ناظر این حق را ندارند که در مزایده شرکت کنند .

نشر آگهی در مزایده به دو صور ت است 

1-آگهی در روزنامه : مطابق ماده 118قانون اجرای احکام مدنی ، آگهی فروش باید در یکی از روزنامه های محلی و دریک نوبت منتشر شود .
2-الصاق آگهی : در جایی که روزنامه محلی وجود نداشته باشد یا ارزش مال تا 20000 تومان باشد الصاق آگهی در محل جایگزین نشر آگهی در روزنامه می شود .
مطابق ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی : در مزایده موعد فروش مورد معامله باید زمانی باشد که از فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیشتر از یک ماه و کمتر از 10 روز نگذشته باشد .
مطابق ماده 125 قانون اجرای احکام مدنی :حضور نماینده دادستان در جلسه مزایده ضروری است و اگر امضاء نماینده در صورت جلسه مزایده نباشد می توان مزایده را باطل نمود .
مـأمور اجرا می تواند حد اقل ده درصد مبلغ خودرو مورد مزایده را نقد دریافت کند و برنده مزایده باید مابقی  مبلغ را تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده پرداخت کند. چنانچه  خریدار در این مدت مابقی مبلغ را نپردازد هزینه آگهی مجدد از آن برداشت می شود و بقیه مبلغ به صندوق دادگستری واریز شده  و مزایده مجدد تکرار می گردد .

شکایت از نحوه برگزاری مزایده 

مهلت شکایت از نحوه برگزاری مزایده خودرو توقیف شده یک هفته پس از مزایده می باشد بر همین اساس از زمان تایید تا پایان مدت یک هفته خودرو به برنده تحویل داده نمی شود  تا چنانچه شکایتی در دادگاه از نحوه برگزاری مزایده شود پیگری های لازم صورت پذیرد.
مطابق ماده 136قانون اجرای احکام مدنی در موارد زیر مزایده  از درجه اعتبار ساقط است :
1-فروش در غیر روز و ساعت معین و غیر محلی که درآگهی تعیین شده انجام شود .
2-هرگاه عوامل برگزاری مزایده بدون دلیل قانونی مانع  شرکت شخصی در مزایده گردند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد کنند .
3-در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادستان باشد .
4-شرکت اشخاصی در مزایده که ممنوع  از خرید باشند .

ماده 115قانون اجرای احکام مدنی 

اگر از طرف دولت وشهر داری محلی برای فروش اموال منقول معیین شود فروش در آن محل انجام می شود ولی اگر محل هایی که تعیین شده متعدد باشد فروش در محلی که برای منافع محکوم علیه مناسب تر باشد انجام می گیرد. در صورتی که از طرف شهر داری یا دولت، محلی برای مزایده تعیین نشده باشد محل مزایده را مدیر اجرا تعیین می کند .

نتیجه گیری

چنا نچه بدهکار توان پرداخت بدهی خود را نداشته باشد طلبکار به دستور قضایی می توان اموال فرد بدهکار را توقیف نماید اصولا عدم پرداخت مهریه ،عدم پرداخت اقساط تسهیلات بانکی، چک برگشتی و بدهی به اشخاص از جمله مواردی هستند که طلب کار می تواند به منظور تأمین طلب خود پس از شکایت در مراجع قضایی نسبت به توقیف اموال از جمله خودروی شخص بدهکار اقدام نماید بر همین اساس پس از برسی های لازم ، مرجع قضایی با سپری نمودن مراحل قانونی اقدام به مزایده خودروی توقیف شده می نماید که در خصوص نحوه چگونگی این گونه مزایده توضیحاتی ارائه گردید .

۵ / 4.67 (از مجموع 3 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!

پرسش و پاسخ های مرتبط

 • با سلام و درود من دو دونگ کامیون میکسر بتن دارم ، شریکم ماشینو شش ماهه برده کار میکنه و هیچ مبلغی بابت کار کرد نمیده به بهونه های مختلف و درخواست توقیف ماشین رو دارم ! لطفا راهنمایی بفرمائید

  سه شنبه ، 23 فروردین 1401

  • با سلام کاربر گرامی با توجه به شراکت شما میتوانید اقدام به مطالبه وجه از شریک و استرداد خودرو را نمایید. توجه داشته باشید که شکایت خیانت در امانت و سرقت در این مورد چون شراکت وجود دارد پذیرفته نیست .

 • با سلام آیا ۶ماه جلسه شورا اسلامی روستا برگزار نشود از طرف ریاست آیا تخلف یا نه بعد رئیس شورا ۳ملیون بابت حق جلسه از کارت پسرش انتقال بدهد چی تخلف است دهیار روستا چک دهیاری را به اسم رئیس شورا بابت تامین اعتبارات کشیده و اسم و فامیل رئیس داخل چک نوشته آیا تخلفه ممنون میشوم کلی توضیح بدهید و آیا شورای عالی استانها میتواند دخالت کند

  سه شنبه ، 23 فروردین 1401

  • مینا مرادی ساکی

   باسلام کاربرگرامی در صورتیکه مبلغ مذکور برای صرف رسیدگی به امور دهیاری میباشد وایسان برخلاف تصمیمات شورا مبلغ را به حساب شخص دیگری واریز نماید تخلف محسوب خواهد شد همچنین برگزار نشدن جلسات شورا تخلف محسوب خواهد شد شما میتوانید تخلفات را به بخشداری استان اطلاع دهید.

 • سلام پیامک از اجرای احکام مدنی اومده برام بعد ابلاغ باید چ کنم

  سه شنبه ، 23 فروردین 1401

  • رضا احمدی ذیلان

   سلام کاربر گرامی وقت بخیر.سوالتون ابهام داره بیشتر تشریح کنین تا راهنمایی لازم صورت بگیره.

 • شورای حل اختلاف بدون خواندن مدارک و مستندات بنده به خوانده اقدام به صدور رای علیه اینجانب کرده و حق مرا ضایع کرده است و گفته شد که ما وقت برای خواندن مدارک شما نداریم چطور می توانم از آنها شکایت کنم؟

  سه شنبه ، 23 فروردین 1401

  • سلام كاربر گرامي جهت شكايت از كاركنان شواراي حل اختلاف هياتي به نام هيات نظارت بر تخلفات كاركنان در تظر گرفته شده است. موفق باشيد.

 • سلام برای پیدا کردن و تهیه شجره نامه چقدر وقت و هزینه باید پرداخت کنم به وکیل

  سه شنبه ، 23 فروردین 1401

  • امیرمحمد پوررستمی

   سلام باتوجه به سوال شما بستگی به ثبت احوال و ادارات محل زندگی شما داشته و ضمناهزینه وکیل طبق توافق دوطرفین صورت میگیره

 • شخصی از من شکایت کرده که مبلغ۳میلیون ازم طلب داره بدون اینه احضاریه یا اخطار یا اصلا اطلاع بده حکم توقیف ماشینمو گرفته باید چکار کنم ماشینمو بردن؟

  سه شنبه ، 23 فروردین 1401

  • ناصر روحی زاده

   سلام شما می توانید با مراجعه به شعبه رسیدگی کننده از موضوع مطرح شده آگاه باشید و دادخواست واخواهی خود را به مرجع رسیدگی کننده ارایه نمایید و از پلیس راهور میتوانید مشخصات شعبه دستور دهنده را اخذ نمایید. موفق و موید باشید

 • سلام چند وقت پیش خودرویی از کسی خریدم که خودرو به نام شخص دیگری بوده ولی از وی وکالت نامه داشته، در حال حاضر هر چ تماس میگیرم بابت تعویض پلاک و انتقال ان ، شماره داده شده خاموش، و ادرس نوشته شده در مبایعه نامه که به صورت دستی نوشتیم اشتباه، همه مدارک خودرو رو به من داده به جز وکالت نامه، حتی پلیس راهور و پلیس +۱۰ مراجعه کردم ، هیچ شکایتی روی ماشین وجود نداره از این میترسم که وکالت نامه فروشنده و‌ خود مدارک هویتیش به من جعلی باش، در این صورتم ایا باید دادخواست الزام به تنظیم سند بزنیم یا راه حل دیگه ای موجوده، اخ کسی که مدارک ماشین به نامش میگ من وکالتم مدت دار بوده و هرچی تماس گرفتم بعد اون مدت جواب منم ندادن و‌ میگ‌نام کسی که من وکالت نامه دادم بهش با نام کسی که شما ماشین خریدید ازش متفاوت الان میخاد شکایت فک پلاک کنه کسی که سند و برگ سبز به نامش میش راهنمایی بکنید چکار کنم

  سه شنبه ، 23 فروردین 1401

  • مصیب قادری چشمه گچی

   سلام. کاربر گرامی از شخصی که ماشین را خریده اید ابتدا با ارسال اظهارنامه از بخواهید تا سند خودرو را به نام شما بزند. اگر انجام ندادند، الزام ایشان را از دادگاه بخواهید. اگر معلوم شد که بعد از انقضای وکالت نامه، خود رو منتقل و به شما فروخته اند، شکایت کیفری انتقال مال غیر را مطرح بنمایید. موید باشید.

 • با سلام و احترام بنده دو دست مبل را با عقد قرارداد و پرداخت بیعانه برای تعمیر به یک تعمیرکار مبل داده ام که تا امروز حدود سه ماه هست که علی الرغم پیگیری ها و تماس های مکرر من مبل ها را تعمیر نکرده و تحویل نداده اند. بنده چه نوع شکایتی باید بکنم که زودتر به نتیجه برسم؟

  سه شنبه ، 23 فروردین 1401

  • ناصر روحی زاده

   سلام ابتدا اقدام به تامین دلیل از شورای حل اختلاف نمایید و سپس با ضمیمه کردن تامین مذکور به دادخواست مطالبه انجام تعهد را مطرح نمایید ضمناً تمام موارد یاد شده را از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدام به عمل رسانید. موفق و موید باشید

 • سلام و عرض ادب پدر بنده سال گذشته بر اثر سانحه رانندگی فوت شدن بیمه برای جلوگیری از پرداخت یوم الدا قبل از قطعیت رای(28اسفند) مبلغ دیه کامل و میزان ارش مشخص شده را در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ به حساب صندوق خسارات بدنی تودیع کردن بدون اطلاع قبلی به وراث آیا با توجه به واریز قبل از قطعیت رای این کار قانونی می‌باشد؟ از طرفی حکم دادگاه امروز به اجرای احکام واصل شده ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  دوشنبه ، 22 فروردین 1401

  • مینا مرادی ساکی

   باسلام كاربرگرامي شما ميتوانيد با مراجعه به اجراي احكام درخواست پرداخت مابه تفاوت ديه پرداختي را از بيمه مربوط نماييد.

 • سلام .پدرم زمین داشتن به متراژ ۵هزارمتر..و به نامم زدن ولی در کنارش اقرار نامه دستی هم گرفتن که هر وقت خواستن از من پس بگیرن ..زمین به طور کامل ششدانگ و در دفتر ثبت اسناد رسمی به نامم خورده .. این اقرار نامه چقدر تاثیر دارد که زمین رو پس بگیره

  دوشنبه ، 22 فروردین 1401

  • ناصر روحی زاده

   سلام طرفین باید به کلیه تعهدات خود پایه بند باشند و ایشان می‌توانند طبق اقرار نامه تنظیمی بین شما ملک مورد نظر را استرداد نمایند ولی در هر حال مفاد اقرار نامه نیازمند بررسی می باشد که به احتمال زیاد اگر مطالب مد نظر درج نشود می توان ملک را به دیگری انتقال داد باز تاکید به بررسی اقرار نامه می باشد. موفق و موید باشید

سوال حقوقی