گواهی رشد و نحوه ی دریافت آن

اطلاعاتی در خصوص گواهی رشد و نحوه ی دریافت آن : 

این گواهی زمانی که فرد به بلوغ فکری رسیده باشد صادر می گردد ،پس از صدور این گواهی فرد دارای اختیار تام در اعمال حقوقی و اجتماعی و مالی خود می باشد ، برای صدور اینگواهی پس از تحقیقات و جلب نظر کارشناس تخصصی دادگاه صادر می شود . 

رشد به چه معناست ؟ 


به این معنا که فرد توانایی استفاده و اداره ی اموال خود را به نحو عقلانی داشته باشد و به طرز صحیح از آن بهره برداری کند . 

قبل از صادر شدن این گواهی به لحاظ قانونی فرد محجور محسوب می شود و اختیار تصرف در اموال خود را ندارد 

محجور کیست ؟ 

به شخصی می گویند که مالک مالی محسوب می شود که هنوز اختیار استفاده از حق آن را ندارد و برای استفاده از مال و بهره برداری از آن باید رشید بودن وی ثابت گردد. 


گواهی رشد در چه سنینی صادر می شود ؟ 


مطابق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی : سن بلوغ در دختران 9 سال تمام  می باشد  و در پسران 15 سال تمام  ،قبل از رسیدن به این سن دختران و پسران صغیر محسوب می شوند و با رسیدن به سن بلوغ می توانند به طور مستقل در امور غیر مالی عمل نماید این امور شامل شهادت و... می باشد ،اما هنوز با رسیدن به این سن رشید محسوب نمیشوند. 

حکم رشد معمولا در سن 18 سال تمام برای افراد صادر می گردد اما ممکن است این حکم با تشخیص کارشناس متخصص افراد کمتر از 18 سال هم این حکم رادریافت کنند و رشید محسوب شوند . 

آیا صدور حکم رشد برای دختر و یا پسر فرق دارد ؟ 


هیچ تفاوتی بین نوع دادخواست صدور گواهی رشد دختر یا پسر با یکدیگر وجود ندارد و تنها در صورتیکه فرد در امور مالی خود بتواند دارای تصرف و اختیار باشد این گواهی برای وی صادر خواهد شد . 

مدارک لازم جهت درخواست صدور گواهی رشد ؟

شناسنامه و کارت ملی 
مدارک مثبته ادعای درخواست صدور حکم رشد مثل استشهادیه 
فرم درخواست صدورحکم رشد 

آیا می توان حکم رشد را لغو نمود ؟ 

شخص پس از رسیدن به سن بلوغ دارای رشد است که با اثبات دادگاه حکم رشد وی اعلام می شود ،اما در صورتیکه پس از سن بلوغ شخص اهلیت خود را از دست بدهد ،باید لغو حکم اورا از دادگاه درخواست نمود که دادگاه با ارجاع او به پزشکی قانونی و با نظریه ی کارشناسی مربوط در صورتیکه عدم اهلیت را محرز دانست حکم رشد فرد را لغو می کند . 

۵ / 5 (از مجموع 1 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

این مقاله رو به اشتراک بگذار!
مشاوره رایگان با وکیل