قوانین سفته حسن انجام کار (پشت نویسی، ضمانت قرار داد)

اسناد تجاری با هم متفاوت هستندکه می توان سفته و چک را از پرکاربردترین آن ها دانست. گرچه سفته و چک هر یک سند تجاری هستند؛ اما به لحاظ ظاهری با یکدیگر متفاوت می باشند،

مطالعه مقاله