مهریه چگونه تقسیط میشود

  • 03 مهر 01
  • بازدید
  • خانواده ٬ مهریه

مطابق رویه جدید زوجه اگر خواهان مطالبه مهریه باشد و بخواهد مهریه خود را که در واقع حق اوست و با اموری مانند ناشزه بودن و عدم تمکین و حتی زنا ساقط نمیشود را از همسر خود مطالبه کند باید با در دست داشتن سند نکاحیه و قباله ازدواج خود به دفتر اسناد رسمی ازدواجی که او را به نکاح همسرش در آورده است مراجعه نماید و تقاضای صدور اجراییه کند .

مطالعه مقاله

چگونه مهریه را دریافت کنیم

  • 03 مهر 01
  • بازدید
  • خانواده ٬ مهریه

مهریه مانند نفقه و اجرت المثل یکی از حقوق مالی زوجه است و زوجه در این مورد دارای حقوقی است اما گاها دیده میشود که عده ای از بانوان و زوجه ها جهت گرفتن مهریه با مشکلاتی مواجهه میشوند مانند اینکه نمی‌دانند جهت وصول مهریه خود به کجا باید مراجعه کنند و یا بعد از مراجعه به همسر و مطالبه مهریه از او وقتی که با اعسار همسر روبرو میشوند بنا به دلایلی مانند تهدید همسر یا فشارهای روانی و بیرونی از جانب خود و دیگران از گرفتن مهریه انصراف میدهند

مطالعه مقاله

مهریه و انواع مهریه و قانون مهریه در ایران چیست؟

  • 03 مهر 01
  • بازدید
  • خانواده ٬ سایر دعاوی

مهریه مالی است که قابلیت تملک مهریه مهم ترین اثرمالی جاری شدن صیغه عقد بین زوجین است که به محض جاری شدن عقدبراساس حکم قانون مردملزم به پرداخت آن به زوجه می باشد واین الزام براساس ماده1085قانونی مدنی که برگرفته از قران است به وجود آمده همچنین نه درآیات ونه در قوانین حاکم برکشور هیچ گونه حد و مرزی برای تعیین مهریه درنظرگرفته نشده است و این موضوع راقانونگذار و قرآن کریم منوط به تراضی طرفین بیان داشته اند. باشد و در عقد نکاح ، مرد تعهد می کند که به زوجه بپردازد

مطالعه مقاله

مراحل بخشیدن مهریه چگونه است

مثلا زوجه میتواند امکان رجوع خود را به مهریه ساقط کند یا اینکه زوجه میتواند زوج را بری کند و ذمه همسر خود را ابرا کند یا اینکه زن مهریه خود را به مرد هبه یا هدیه کند .

مطالعه مقاله

روش های مطالبه مهریه در قانون

یکی از حقوق مالی زن، مهریه است که به موجب عقد ازدواج به زن تعلق می گیرد. به موجب عقد، زن مالک مهریه می شود و می تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند. “مهریه مال معینی است که دارای ارزش مالی بوده و در ضمن عقد نکاح از سوی مرد به زن داده می شود

مطالعه مقاله

تفاوت مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه

زمانی که عقد نکاح واقع میشه به دو صورت میتوانید مهریه رو تعیین کنید: عندالمطالبه عندالاستطاعه در قانون ایران به محض وقوع عقد نکاح زن مالک تمام مهریه می شود و میتواند هر زمان که اراده کند مهریه رو مطالبه کند.

مطالعه مقاله

اجرا گزاشتن مهریه از طریق اداره ثبت - مهریه از طریق دادگاه

مهریه حق و مالی است که با نکاح بین زوجین به زن تعلق می گیرد. مهریه از طریق توافق طرفین تعیین می شود و به محض جاری شدن صیغه عقد، مرد دین مهریه را به گردن می گیرد.

مطالعه مقاله

مهریه چیست و نحوه گرفتن مهریه

مهر کلمهاي است عربی و در فارسی آن را کابین گویند، و لغات دیگر مترادف آن در عربی، صداق، نحله، فریضه و اجرا میباشد. در قرآن مجید واژه مهر بکار نرفته بلکه از لغات معادل آن استفاده شده.

مطالعه مقاله