جرم شخص انتقال دهنده بیماری ایدز

با توجه به بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی ، انتقال ویروس ایدز نوعی عمل کشنده محسوب خواهد شد چراکه اشخاص در سطح جامعه از شرایط خاص و خطرات ابتلا به آن آگاهی کافی داشته اند درنتیجه اگر فرد مبتلا سبب انتقال این ویروس به شخص دیگر و درنهایت منجر به فوت وی شود، مجرم محسوب خواهد شد و جرم وی قتل عمد تلقی می گردد.

مطالعه مقاله