تدلیس در ازدواج چیست

ازدواج،‌ امری دیرینه است که همواره در جوامع بشری وجود داشته است. در کشور اسلامی ایران نیز این امر به عنوان یک امر اسلامی وجود دارد. ازدواج به عنوان یک قرارداد بین زن و مرد منعقد می شود که به موجب این قرارداد زن به عقد دائم( درصورتیکه که عقد موقت نباشد ) و شرعی مرد در می آید.

مطالعه مقاله