ارث و انحصار وراثت و تصدیق وراثت

پس از فوت هر شخص اموالی از او به جا می ماند که به ورثه متوفی منتقل خواهد شد که اصولا ارث نام دارد.براي تعيين تکليف ميراث هرکس پس از فوت، ابتدا بايد ورثه را تعيين شود.

مطالعه مقاله

قانون ارث بری اشخاص هر طبقه و دسته

انتقال خود به خودی و قهری اموال متوفی به وراث را ارث یا ارثیه می گویند . مرگ مغزی و قلبی همچنین مرگ فرضی در این موضوع اثر گذار است.

مطالعه مقاله

نحوه اخذ گواهی انحصار وراثت چیست؟

قوانین ارث در قانون ایران پیچیدگی های زیای دارد. موانع مختلف قانونی و همچنین محدودیت در وصیت نامه از مهمترین مشکلات افراد هستند. با مطالعه این مقاله می توانید به تمامی سوالات خود در مورد میراث پدری و شرایط انحصار وراثت پاسخ دهید.

مطالعه مقاله