تقسیم اموال بعد از طلاق بین زوجین

با وجود اینکه تقسیم دارایی در بسیاری از کشور ها قابل پذیرش نمی باشد و قانونی در این راستا وجود ندارد که در مورد تقسیم اموال بعد از طلاق بخواهد تصمیمی گرفته شود ،اما در قانون ایران این امر وجود دارد که می توان آنر جزء شروط ضمن عقد آورد .

مطالعه مقاله

درخواست طلاق از طرف زن چگونه است | قوانین طلاق از طرف زن

در مجموع سه نوع طلاق در رویه محاکم وجود دارد :طلاق به درخواست زوج |طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج زوجه و با استناد به بندهای عقدنامه | طلاق توافقی

مطالعه مقاله

آیا منزل مسکونی جز استثناعات دین محسوب میشود؟

دین یکی از حقوق مالی اشخاص محسوب میشود یعنی شخص یک حق مالی بر ذمه شخص دیگر دارد که باید این دین ادا شود درمواردی طلبکار برای وصول دین خود برعلیه مدیون اقامه دعوا میکند ودرصورت اثبات دین ،دادگاه مدیون را محکوم به پرداخت دین میکند واگر بازهم مدیون از پرداخت دین خود امتناع کند

مطالعه مقاله

طلاق به درخواست زوجه

گر چه در حقوق اسلام طلاق ایقاع و در اختیار زوج است ولی در مواردي مذاهب اسلامی معتقدند که زن میتواند از حاکم تقاضاي صدور حکم طلاق کند، و حاکم زوج را ملزم به طلاق میکند یا به ولایت شرعی خود، زوجه را مطلقه میسازد.

مطالعه مقاله

مراحل طلاق توافقی گرفتن

از ارکان جامعه بشری خانواده می باشد می توان گفت مهمترین جمع انسانی خانواده است. به عبارتی تا خانواده شکل نگیرد ، تشکیل یک جامعه انسانی بزرگتر همچون شهر و روستا و کشور بی معناست. اساس و پایه تشکیل خانواده ازدواج می باشد ،ازدواج در هر کشور و حتی شهر و روستا آداب و رسوم خاص خود را دارد.

مطالعه مقاله

درخواست طلاق توافقی از دفتر خدمات قضایی به چه صورت است ؟

طلاق توافقی یکی از انواع راه های جدایی زوج و زوجه است که دارای مراحل بسیار کم و آسانی است که در کمترین زمان قابل انجام و اجرا خواهد بود، در طلاق توافقی وجود داور الزامی ندارد زیرا طرفین به توافق رسیده اند اما هر دو طرف باید در مشاوه قبل از طلاق حضور یابند و این کار جزء الزامات است.

مطالعه مقاله