ثبت شرکت های عمرانی به چه صورت است

برای ثبت شرکت عمرانی بهتر است که قالب شرکت های سهامی خاص را انتخاب نمایید چرا که شرکت های سهامی خاص به دلایی از اعتبار بیشتری برخوردار هستند35% سرمایه اولیه شرکت در شرکت های سهامی خاص واریز می گردد.

مطالعه مقاله