0 تا 100 حق انتفاع و حق ارتفاق و ویژگی و مدت زمان اعتبار آن ها

واژه انتفاع به معنی بهره بردن است و حق انتفاع نیز معادل حق استفاده می باشد. حق ارتفاق یعنی: حقی که برای یک شخص در ملک شخص دیگری وجود دارد. حق ارتفاق بیشتر مربوط به زمین‌های مجاور

مطالعه مقاله