مجازات شرب خمر در قانون

شرب خمر یا همان نوشیدن مشروبات الکلی از مهم ترین مسائلی بوده که در زمان ظهور اسلام توسط کلام خدا و احادیث حرام و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است ودر ادامه قصد داریم به بررسی مجازات شرب خمر وتاثیر توبه در مجازات شرب خمر در ایران بپردازیم.

مطالعه مقاله

تخفیف مجازات در شرب خمر

شرب خمر یا همان مصرف مشروبات الکلی از دو کلمه شرب و خمر تشکیل شده است .شرب یعنی نوشیدن و خمر نیز به هرمایعی گفته می شود که مستی آور است .نوشیدن مشروبات الکلی در شرع اسلام گناه و جرم محسوب می شود و مستحق حد است ؛در قانون نیز برای شرب خمر مجازات‌های مشخصی تعیین شده است بر همین اساس هر چیزی که مصرف آن موجب مستی و خارج شدن انسان از حالت طبیعی شود مصرف آن جرم محسوب می گردد .

مطالعه مقاله