حقوق زن بعد از فوت شوهر چیست؟

ممکن است برخی تصور کنند در صورتی که مرد فوت کند، حقوق زن بعد از مرگ همسر از بین می رود و به لحاظ حقوقی قابل دریافت نمی باشد، اما این تصور اشتباه است و حقوق زن بعد از فوت شوهر باقی می ماند، حقوق زن بعد از فوت شوهر شامل مواردی می باشد که عبارتند از: نفقه، سهم الارث، مهریه، اجرت المثل و حقوق یا مستمری زن بعد از فوت شوهر.

مطالعه مقاله