ساعت کار در قانون چقدر است؟

  • 15 تیر 1
  • بازدید
  • کار، بیمه و تامین اجتماعی (دیوان عدالت اداری) ٬ سایر دعاوی

از جمله موارد موجب اختلاف بین کارفرما و کارگران و کارمندان ساعت کاری می باشد. ساعت کار مشخص و تعریف شده ،می تواند موجب شود که کارگران و کارمندان از انجام کار بیش از حد که موجب تضییع حقوق آنها می شود و یا از انجام کوتاهی در وظایف خود که موجب تضییع حقوق کارفرما می شود جلوگیری نماید.

مطالعه مقاله

هر چیزی که در مورد قوانین کار باید بدانیم

  • 15 تیر 1
  • بازدید
  • کار، بیمه و تامین اجتماعی (دیوان عدالت اداری) ٬ سایر دعاوی

قانون کار، به عنوان يکي از منابع مهم حقوق کار در ايران و تنظيم کننده ي روابط کارگران و کارفرمایان، نقش موثري در توسعه و رونق اقتصادي و اجتماعی دارد. اين قانون با بهره مندي از ويژگي هاي حقوق کار از جمله حمايتي و آمره بودن آن، در تعیین شرایط کار، انعقاد، تعلیق و خاتمه ي قرارداد کار، آموزش و اشتغال مداخله گسترده ای کرده است.

مطالعه مقاله

شکایت از کارفرما بدون داشتن قرارداد

  • 15 تیر 1
  • بازدید
  • کار، بیمه و تامین اجتماعی (دیوان عدالت اداری) ٬ سایر دعاوی

بسیاری از کارگران به خاطر شرایط اقتصادی موجود در کشور ممکن است با حقوقی کمتر از حقوق مصوب وزارت کار، مشغول کار شوند یا اینکه مرخصی، عیدی یا سنوات خود را دریافت نکنند، سوالی که ممکن است پیش بیاید این است که آیا کارگر می تواند علیه کارفرما شکایت کند یا خیر؟

مطالعه مقاله