شرایط دفاع شخصی در مقابل سارق چیست؟

دفاع از خود و دیگران در قانون دارای شرایطی است که درصورت رعایت این شرایط دفاع مشروع تلقی خواهد شد که قانونگذار از فرد مدافع با رعایت شرایط ذکر شده در مقاله حمایت خواهد کرد

مطالعه مقاله