مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی

ماده 116 قانون تجارت شرکت تضامنی را اینگونه تعریف نموده « شرکتی که به منظور انجام امور بازرگانی توسط دو یا چند شخص تاسیس شده که هریک دارای مسئولیت تضامنی هستند. در صورتی که دارایی شرکت برای پرداخت دیون کافی نباشد هر یک از شرکت مسئول پرداخت تمام بدهی شرکت است و در صورتی که شرکا در این خصوص قراردادی بر خلاف اصل شرکت های تضامنی تهیه و تنظیم کرده باشند ، این توافق در برابر اشخاص ثالث بی اعتبار خواهد بود

مطالعه مقاله

ثبت تغییرات شرکت چگونه است؟

ویژگی های شرکت تجاری شرکت تجاری دارای ویژگی های است از جمله اینکه شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی است . شخصیت حقوقی شرکت تجاری متمایز از شخصیت شرکای آن است . شرکت تجاری دارای اقامتگاه و تابعیت خاصی است که ممکن است از اقامتگاه و تابعیت شرکا یا برخی از آن ها متفاوت باشد . شرکت تجاری دارایی مختص به خود را دارد .

مطالعه مقاله