همه چیز در مورد نفقه - بعد از طلاق میتوانید نفقه بگیرید

نفقه حق قانونی زن از مرد می باشد که در صورت تمکین می تواند ضمن مراجعه به دادگاه آن حق را طلب نماید. مطابق ماده 1106 قانون مدنی: در عقد دایم نفقه زن به عهده شوهر است

مطالعه مقاله