مراتب نصب و عزل قیم

  • 11 مهر 01
  • بازدید
  • حقوقی ٬ سایر دعاوی

در موارد ذیل قیم معزول میشود: ۱) اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود. ۲) اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد: ‌سرقت، خیانت در امانت، کلاه برداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.

مطالعه مقاله

قیم کیست؟ | دستمزد قیم چگونه محاسبه می شود | وظایف قیم

دستمزد قیم معمولا بعد از انجام وظایف او برای شخص محجور یا طفل صغیر، تعیین می شود. اکنون به ویژگی هایی که فرد برای قیم شدن نیاز دارد

مطالعه مقاله