نکات ضروری برای فروش ملک توسط قیم

قیم به لحاظ نفع محجور باید اموال و دارایی او را به بهترین نحو اداره کند. بر این اساس قیم با تصویب مدعی العموم می تواند مال منقول مدعی علیه را بفروشد یا به رهن بگذارد

مطالعه مقاله