مراتب نصب و عزل قیم

  • 11 مهر 01
  • بازدید
  • حقوقی ٬ سایر دعاوی

در موارد ذیل قیم معزول میشود: ۱) اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود. ۲) اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد: ‌سرقت، خیانت در امانت، کلاه برداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.

مطالعه مقاله