توبه و شرایط آن در قانون مجازات اسلامی

توبه یکی از بنیاد های حقوق کیفری اسلام برای اصلاح مجرم و خطاکار در نظر گرفته شده است و حتی در بعضی از شرایط باعث سقوط مجازات و عفو مجرم می شود ،اما این شرایط کم پیش می آید که مجرم در نزد قضات مورد عفو قرار گیرد.

مطالعه مقاله

توبه در جرایم به چه صورت است ؟

اگر می خواهید بدانید توبه در جرایم سرقت و حبس تعزیری به چه صورت است حتما این مقاله را دنبال کنید .در قانون مجازات اسلامی توبه در جرایم را به دو دسته کلی تقسیم می کنیم توبه در جرایم موجب حد و توبه در جرایم تعزیری توبه قبل از دستگیری یا تتوبه قبل از دستگیری یا تسلط بر مجرم موجب سقوط مجازات است ولو جرم ارتکابی محاربه باشد .

مطالعه مقاله