قرار موقوفی تعقیب چیست

در دادگاه ها همواره قرارها و آرای متفاوتی صادر می‌شود احکام و قرارهایی که از دادگاه ها و مراجع ذی صلاح صادر می شوند می توانند عنوان های متفاوتی داشته باشند. قرارها می‌توانند همچون جلب دادرسی منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب باشند.

مطالعه مقاله