زنا و رابطه نامشروع چه تفاوتی با هم دارند؟

  • 15 تیر 1
  • بازدید
  • کیفری ٬ رابطه نامشروع

زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. رابطه نامشروع عملی دو جانبه یعنی توافق دو نفر (زن و مرد) اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقص غیر از زنا و امثال آن است، لذا صرف مکالمه تلفنی، قدم زن در پارک یا خیابان، مکاتبه و ... رابطه نامشروع به معنی یادشده نیست.

مطالعه مقاله