تفاوت انحصار وراثت محدود و نامحدود

اموال افراد با مرگ حقیقی یا فرضی به ارث می رسد. برای تعیین تکلیف اموال متوفی ابتدا باید وراث مشخص شوند. برای مشخص شدن وراث و تعیین سهم الارث هر یک از آنان باید گواهی انحصار و وراثت صادر گردد.

مطالعه مقاله