طلاق توافقی و مراحل طلاق توافقی چیست؟

  • 12 مهر 01
  • بازدید
  • خانواده ٬ طلاق

طلاق توافقی یکی از انواع طلاق است در مجموع سه نوع طلاق در رویه محاکم وجود دارد ۱-طلاق به درخواست زوج ۲- طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج زوجه و با استناد به بندهای عقدنامه ۳- طلاق توافقی

مطالعه مقاله

درخواست طلاق از طرف زن چگونه است | قوانین طلاق از طرف زن

  • 12 مهر 01
  • بازدید
  • خانواده ٬ طلاق

در مجموع سه نوع طلاق در رویه محاکم وجود دارد :طلاق به درخواست زوج |طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج زوجه و با استناد به بندهای عقدنامه | طلاق توافقی

مطالعه مقاله

سریعترین و راحت ترین راه برای گرفتن طلاق توافقی چیست؟

  • 12 مهر 01
  • بازدید
  • خانواده ٬ طلاق

متاسفانه طلاق یکی از موضوعات شایع در حقوق خانواده است که بسیاری از مشاوره ها و سوالات حقوقي رو به خودش اختصاص داده و در این شرایط بهترین بهبود دهنده این هست که زوجین با اطلاع از قوانین و روند قانونی این مسئله حداقل اضطراب و نگرانی ناشی از روند رسیدگی و بررسی پرونده رو کاهش دهند.

مطالعه مقاله

طلاق به درخواست زوجه

گر چه در حقوق اسلام طلاق ایقاع و در اختیار زوج است ولی در مواردي مذاهب اسلامی معتقدند که زن میتواند از حاکم تقاضاي صدور حکم طلاق کند، و حاکم زوج را ملزم به طلاق میکند یا به ولایت شرعی خود، زوجه را مطلقه میسازد.

مطالعه مقاله

مراحل طلاق توافقی گرفتن

از ارکان جامعه بشری خانواده می باشد می توان گفت مهمترین جمع انسانی خانواده است. به عبارتی تا خانواده شکل نگیرد ، تشکیل یک جامعه انسانی بزرگتر همچون شهر و روستا و کشور بی معناست. اساس و پایه تشکیل خانواده ازدواج می باشد ،ازدواج در هر کشور و حتی شهر و روستا آداب و رسوم خاص خود را دارد.

مطالعه مقاله

درخواست طلاق توافقی از دفتر خدمات قضایی به چه صورت است ؟

طلاق توافقی یکی از انواع راه های جدایی زوج و زوجه است که دارای مراحل بسیار کم و آسانی است که در کمترین زمان قابل انجام و اجرا خواهد بود، در طلاق توافقی وجود داور الزامی ندارد زیرا طرفین به توافق رسیده اند اما هر دو طرف باید در مشاوه قبل از طلاق حضور یابند و این کار جزء الزامات است.

مطالعه مقاله