نحوه مزایده ی خودروی توقیفی

مزایده صورت خاصی از فروش است که برای فروش یا واگذاری کالا و خدمات، داوطلبین ضمن رقابت در خرید و پیشنهاد بالا ترین قیمت، اقدام به خرید آن کالا یا خدمات می نماید. این اموال (منقول -غیر منقول )می تواند متعلق به بخش دولتی، بخش خصوصی ویا حتی فرد یا افرادی باشد که از طریق اجرای احکام ،مطابق با شرایط مقرر قانونی درمزایده بفروش می رسد.

مطالعه مقاله