هزینه تعمیر پکیج با مستاجر است یا مالک؟

عقد اجاره یکی از پرکاربردترین عقود جامعه است چرا که با توجه به وضعیت اقتصادی نامطلوب خرید برخی اموال برای دیگران دشوار شده پس به ناچار مال مورد نظر خود اجاره میکنند.اجاره مطابق مادخ467ق.م به سه صورت است اشیاء ، حیوان ، انسان میباشد

مطالعه مقاله