زیان از حوادث رانندگی! | مقصر در تصادفات رانندگی

  • 11 مهر 01
  • بازدید
  • کار، بیمه و تامین اجتماعی (دیوان عدالت اداری) ٬ سایر دعاوی

به منظور سهولت و تسریع در روند درمانی و اخذ خسارات رانندگان زیان دیده از حوادث تصادف، قانون‌گذار تمهیدات و تدابیر

مطالعه مقاله