تفاوت مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه

زمانی که عقد نکاح واقع میشه به دو صورت میتوانید مهریه رو تعیین کنید: عندالمطالبه عندالاستطاعه در قانون ایران به محض وقوع عقد نکاح زن مالک تمام مهریه می شود و میتواند هر زمان که اراده کند مهریه رو مطالبه کند.

مطالعه مقاله

اجرا گزاشتن مهریه از طریق اداره ثبت - مهریه از طریق دادگاه

مهریه حق و مالی است که با نکاح بین زوجین به زن تعلق می گیرد. مهریه از طریق توافق طرفین تعیین می شود و به محض جاری شدن صیغه عقد، مرد دین مهریه را به گردن می گیرد.

مطالعه مقاله

مهریه عندالاستطاعه چیست - شرایط مطالبه مهریه عندالاستطاعه

مهریه عندالاستطاعه یکی از انواع مهریه است که در آن پرداخت مهریه منوط به اثبات توان مالی مرد یا معرفی مال از سوی مرد در جهت تأمین مهریه می باشد. مهریه عندالاستطاعه

مطالعه مقاله

مهریه عندالاستطاعه چیست - شرایط مطالبه مهریه عندالاستطاعه

مهریه عندالاستطاعه یکی از انواع مهریه است که در آن پرداخت مهریه منوط به اثبات توان مالی مرد یا معرفی مال از سوی مرد در جهت تأمین مهریه می باشد. مهریه عندالاستطاعه

مطالعه مقاله

مهریه چیست و نحوه گرفتن مهریه

مهر کلمهاي است عربی و در فارسی آن را کابین گویند، و لغات دیگر مترادف آن در عربی، صداق، نحله، فریضه و اجرا میباشد. در قرآن مجید واژه مهر بکار نرفته بلکه از لغات معادل آن استفاده شده.

مطالعه مقاله