انواع تعهدات در حقوق چیست؟

تعهداتی که در اطراف ما وجود دارند یا تعهداتی هستند که ریشه در قرارداد دارند و یا تعهداتی هستند که ریشه در قرارداد ندارند بلکه ناشی از حکم قانون یا الزامات زندگی متعارف هستند به عبارت دیگر تعهدات یا ریشه در قرارداد دارند که به آنها تعهدات قراردادی گفته می شود و یا الزاماتی هستند که ناشی از قرارداد نیستند بلکه ناشی از قانون و رفتار انسان متعارف و معقول است

مطالعه مقاله