پیگیری چک ضمانت چیست؟ شرایط صدور، انواع، شرایط مطالبه

چک ضمانت یکی از انواع اسناد تجاری به حساب می آید که اعتبار قانونی دارد. چک به طور کلی یک سند تجاری محسوب می شود که کارکرد اصلی آن تسهیل در روابط مالی است،

مطالعه مقاله