داوری و مزایای آن

  • 11 مهر 01
  • بازدید
  • داوری ٬ سایر دعاوی

داوری درواقع یک نهاد رسیدگی به اختلافات بین اشخاص بوده که گاه بصورت اجباری و گاهی بصورت اختیاری و به واسطه توافق طرفین تشکیل خواهد شد.

مطالعه مقاله