سهم الارث ورثه و کسانی که ارث می برند چقدر است؟ (سهم الارث فرزندان چقدر است)

سهم الارث ورثه و کسانی که ارث می برند چقدر است؟ (سهم الارث فرزندان چقدر است)

03 تیر 1401

در صورت فوت شخصی اموال او به نسبت و با سهم معینی بین وراث تقسیم می شود که قاعدتاً هر چه نسبت خویشاوندی نزدیکتر باشد ارث بیشتر است و هر چه نسبی نزدیکتر باشد، خویشاوند دورتر حق ارث ندارد همچنین با وجود داشتن خویشاوندان نزدیک مانند فرزند (پسر و دختر) و پدر و مادر، از خواهر و برادر، عمو، خاله، عمو و عمه متوفی ارث نمی برند. کسانی که وراث طبقه اول هستند، مانند پدر و مادر و فرزندان، همدیگر را از ارث محروم نمی کنند، فقط وجودشان باعث کم تر شدن ارث از دیگری می گردد. لطفاً مابقی این مقاله را بخوانید تا درباره نحوه تقسیم ارث فرزندان، پسران، دختران، مادران، پدران و همسران بیشتر بدانید. برای آگاهی کافی از میزان سهم ارث فرزند، پسر، دختر، پدر، مادر و همسر چنانچه مایل هستید با ما در این متن همراه باشید. راه های مختلفی برای وادار کردن شرکا و ورثه شما برای موافقت با تقسیم ارث وجود دارد، از جمله درخواست افراز، خلع ید مشاعی، تقاضای دستور فروش و تقاضای تقسیم ارث که جهت اطلاع از نحوه اخذ ارث و اجبار سایر شرکا و وراث به تقسیم ارث به سایت مشاوره حقوقی آنلاین وکیل وند در موارد اختلاف بر سر تقسیم ارث بین ورثه مراجعه نمایید.

سهم طبقات مختلف وراث از ماترک

3 طبقه از افراد وجود دارد که بر اساس نسب ارث می برند:

 1. پدر و مادر، اولاد و اولاد اولاد
 2. اجداد، برادران، خواهران و فرزندانشان (اولاد آنها)
 3. اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها (عموها، عمه ها، خاله ها و اولاد آنها)

به ترتیب ذیل سهم الارث اشخاص فوق بر اساس مواد قانونی تعیین خواهد شد. افراد با توافق نمی توانند سهم الارث اشخاص را تغییر دهند و از قواعد آمره است.

سهم پدر و مادر از ارث

اگر برای اولاد متوفی یا هر اولاد اولاد با هر درجه ای در دسترس نباشد در صورت انفراد پدر و مادر، کل ارث را به ارث می برند و در صورتی که پدر و مادر میت هر دو در قید حیات باشند، مادر یک سوم و پدر دو سوم دریافت می کنند اما اگر مادر با شرایط زیر حاجبانی داشته باشد، یک ششم ترکه متعلق به او و بقیه متعلق به پدر است: در اینجا جزئیات است:

اگر میت چند برادر یا خواهر داشته باشد مادر میت از بیش از یک ششم ارث محروم است به این شرط که:

 • اولا: دو برادر یا یک برادر با دو یا چهار خواهر داشته باشند
 • ثانیا: آنها هنوز پدرشان را داشته باشند (در قید حیات باشد)
 • ثالثا: ممنوع از ارث نباشد به جز در موارد قتل.
 • رابعا : ابوینی یا ابی تنها باشند.

نکته: در شرایطی که متوفی دارای فرزند باشد، فرض هر یک از والدین (پدر و مادر) به یک ششم کاهش می یابد.

سهم فرزندان از ارث

در فرضی که متوفی بدون ابوین بوده و دارای یک یا چند فرزند بوده است، ارث به شرح زیر تقسیم می شود:

 1. اگر فرزند منحصر به یکی از والدین اعم از پسر یا دختر باشد، ترکه بین آنها به طور مساوی تقسیم می شود.
 2. پسری دو برابر دختر ارث می برد در صورتی که چند فرزند داشته باشد و برخی پسر و برخی دختر.

سهم نوادگان از ارث

وقتی متوفی اولاد بلاواسطه نداشته باشد، از آنجا که اولاد اولاد او قائم مقام او خواهد شد، او وراث طبقه اول بوده و از هر یک از والدین زنده اش ارث می برد. بر اساس نسل، ارث بین اولاد اولاد تقسیم می شود. بنابراین نسل بعدی سهم کسی را می گیرد که توسط او به مرده می رسد. در نتیجه فرزندان پسر دو برابر فرزندان دختر سهم می برند.

پسران دو برابر دختران در تقسیم بندی یک نسل سهم می برند.

سهم ارث متعلق به خواهر و برادر ابوینی (متولد از یک پدر و مادر) و خواهر و برادر امی (متولد از یک مادر اما با پدر متفاوت) است.

ارث میت بین چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی یا چند خواهر ابی به طور مساوی تقسیم می شود.

هرگاه چند برادر و خواهر ابوینی یا ابی وارث میت باشند، حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

وقتی چندین برادر امی یا چند برادر و خواهر امی وجود داشته باشند، ترکه به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود.

وقتی خواهر و برادر ابوینی و امی با هم هستند، آنها به شرح زیر تقسیم می شوند:

 • اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد، یک ششم دارایی را می گیرد و بقیه به ابوینی یا خواهر و برادر ابی می رسد.
 • در صورت تعداد برادر یا خواهر امی زیاد باشد؛ یک سوم ارث متعلق به خواهر و برادران امی است و آنها آن را بین خود تقسیم می کنند و مابقی به برادران و خواهران ابوینی یا ابی می رسد.

سهم اجداد و جدات از ارث

ترکه در صورتی که مربوط به ورثه اجداد یا جدات باشد به شرح زیر تقسیم می شود:

 • در صورت تنها بودن جد یا جده، اعم از ابی یا امی، کل ترکه به او می رسد.
 • در مورد چند اجداد و جدات، اگر همه ابی باشند، ذکور دو برابر اناث و اگر همه امی باشند، به طور مساوی بین آنها تقسیم می شوند.
 • وقتی جد یا جدی ابی و جد یا جده امی با هم هستند، جد یا جده امی یک سوم ارث را دریافت می کند و اگر اجداد امی متعدد باشند، آن ثلث به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود و دو ثلث دیگر به جد یا جده ابی می رسد و حصه ذکور از این دو ثلث در صورت تعدد دو برابر حصه اناث خواهد بود.
 • وارثان میت که با هم طرف پدر قرابت دارند، در صورت داشتن اجداد، برادر و خواهر، مستحق دو سوم ترکه او هستند و هرگاه تقسیم شود حصه ذکور دو برابر اناث می شود و یک سوم به وراث منسوب به مادر و به طور مساوی تقسیم می شود. با این حال، اگر خویش مادر فقط یک خواهر و برادر امی باشد، تنها یک ششم ارث متعلق به او خواهد بود.

سهم اولاد خواهر و برادر از ارث

وقتی برای میت برادر یا خواهری وجود نداشته باشد، اولاد برادر یا خواهر با اجداد ارث می برند. بر اساس حسب نسل، ارث بین فرزندان خواهر و برادر تقسیم می شود. در نتیجه، هر نسلی از طریق شخصی که از طریق میت به آنها می رسد، حصه متوفی را می گیرد. به این ترتیب فرزندان اخوه ابوینی و ابی به تنهایی حصه ب اخوه ابوینی و ابی را دریافت می کنند و فرزندان خواهر و برادر امی نیز حصه برادر و خواهر امی را دریافت می کنند.

در تقسیم بندی بین افراد یک نسل، اگر فرزندان ابوینی یا خواهر و برادر ابی تنها باشند، ذور دو برابر اناث خواهند برد و خواهر و برادر امی اگر از او باشد به مساوی تقسیم می نمایند.

سهم عمو و عمه از ارث

اگر چند عمو یا خاله وارث متوفی باشند، ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود.

 وقتی همه ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند یا  عمو و عمه باهم باشند یا همه با هم امی باشند ترکه به تساوی تقسیم می شود و اگر همه ابوینی یا ابی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

عمه و عمه های امی و عمو و عمه ابوینی یا ابی ممکن است با هم باشند. عمو یا عمه امی اگر تنها باشند یک ششم از ترکه را می گیرد و اگر چند نفر باشند به هر کدام یک سوم ارث می رسد و این یک سوم به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود و بقیه ارث به عمو و عمه های ابوینی یا ابی تعلق می گیرد که حصه ذکور دو برابر اناث است.

هر گاه ورثه میت چند دایی یا چند خاله یا چند دایی و چند خاله با هم باشند، ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود. فرقی نمی کند همه ابوینی باشند، همه ابی باشند یا همه امی.

از ورثه میت دایی و خاله ابی یا ابوینی یا دایی و خاله امی است، اگر از طرف امی یکی باشد یک ششم ترکه را می گیرد و اگر چند نفر باشد هر کدام یک ثلث و به مساوی بین هم تقسیم خواهند کرد و بعلاوه بقیه به دایی و خاله های ابوینی یا ابی می رسد که بین خود به صورت مساوی تقسیم می نمایند.

برای میتی که یک یا چند عمو یا عمه و یا چند دایی و خاله داشته باشد، یک سوم ترکه به دایی و خاله و دو سوم به عمو و عمه می رسد.

یک سوم به مساوات بین دایی و خاله تقسیم می شود اما اگر یک نفر امی بین دایی و خاله باشد، یک ششم حصه احوال به او می رسد و در صورت تعدد امی ها به هر یک از آنها یک سوم حصه تعلق می گیرد و در صورت اخیر سهم به طور مساوی تقسیم می شود.

سهم فرزندان عمو و عمه و دایی و خاله از ارث

در صورت عدم وجود عمو،خاله، دایی و عمه برای متوفی فرزندان آنها ارث می برند و در نتیجه سرنوشت هر نسلی را شخصی که به طریق میت به آن متصل است تعیین می کند.

سهم زوج از ارث

پس از فوت زوجه، زوج از تمام اموال او ارث می برد. در مورد زوج بد.ن فرزند سهم او نصف و مابقی مردود و در مورد مردی که دارای اولاد می باشد، یک چهارم سهم او خواهد بود.

سهم زوجه از ارث

اگر زوجه اولاد داشته باشد یک هشتم عین اموال منقول و یک هشتم اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان را به ارث می برد و در صورت عدم وجود اولاد سهم زوجه یک چهارم عین اموال منقول و یک چهارم اموال غیرمنقول خواهد بود و بقیه اموال متعلق به شخص غیر ارث است و مربوط به دادستان و دادگاه است.

وکیل و مشاوره حقوقی مناسب در این حوزه

۵ / 0 (از مجموع 0 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

اشتراک گذاری مقاله