هزینه دادرسی (هزینه دادرسی اموال منقول - هزینه دادرسی به عهده کیست؟)

هزینه دادرسی (هزینه دادرسی اموال منقول - هزینه دادرسی به عهده کیست؟)

02 تیر 1401

قانون ایران، خواهان را مکلف به محاسبه هزینه دادرسی در زمان اقامه دعوا کرده است، اما در صورتی که دعوا به نفع خواهان باشد و خواهان در دادخواست خود، مطالبه‌ی هزینه دادرسی را بخواهد در این صورت خوانده مسئول هزینه های دادرسی پرداخت شده می باشد.

عدم پرداخت هزینه دادرسی از سوی خواهان در هنگام اقامه دعو و تقدیم دادخواست، طبق مقررات آیین دادرسی مدنی مانع از رسیدگی به دادخواست او می شود و مدیر دفتر دادگاه برای رفع نقص دادخواست، اخطار برای او صادر می کند.

هزینه دادرسی شامل چه مواردی است؟

هزینه برگ دادخواست

سالانه مبلغ 20000 ریال مقطوع به صورت ثابت می باشد.

هزینه دادخواست

برای هر دادخواستی صرف نظر از تعداد نسخه (دادخواست باید یک بعلاوه خوانندگان باشد) و این که صفحات آن چقدر می باشد و دعوایی که مطرح شده مالی یا غیرمالی است و اینکه دعوا در چه مرحله ای از رسیدگی می باشد به صورت تمبر، رقم ثابتی به عنوان هزینه دادخواست دریافت که به آن الصاق می شود.

هزینه تطبیق اوراق و ضمائم با اصل آن‌ها

(برخورد برابر با اصل بودن مدارک و مستندات دعوا و ضمیمه هایی مانند وکالت نامه و...): برای هر برگ تطبیق داده شده به طور جداگانه 30000 تمبر الصاق و باطل می شود.

هزینه دادرسی به مفهوم اخص

در صورتی که دعوا مالی یا غیر مالی باشد، مقطع و مرحله طرح دعوا و همچنین موضوع یا ماهیت دعوا نحوه محاسبه و هزینه دادرسی متفاوت است. برای تبیین دعوای مالی و غیرمالی لازم است که هر یک به ساده ترین وجه تعریف و توضیح داده شود.

دعاوی غیر مالی به دو دسته دعوا تقسیم می شود، دسته اول دعاوی غیرمالی ذاتی است که اثر مستقیمی طرح آن‌ها  بر امور غیر مادی مانند دعوای حضانت است. دسته دوم، دعاوی غیرمالی اعتباری است، یعنی دعاویی که ماهیتاً مالی هستند اما قانونگذار به صلاحدید آنها را غیرمالی تلقی می کند مانند دعوای موجر و مستاجر تا زمانی که اجاره بها مورد اختلاف نباشد.

ساده ترین تعریف دعوای مالی این است که اثبات ادعا در یک دعاوی تأثیر مالی مستقیم دارد.

برخی از دعاوی غیر مالی مانند دعوای اثبات اصل نکاح می تواند عواقب مالی بسیار سنگینی مانند برقراری رابطه ثوارث یا برقراری حق بر نفقه و ... داشته باشد اما لازم به ذکر است که این آثار مالی زیرمجموعه ای از تشکیل رابطه زوجیت است و زوجیت به عنوان اثر مستقیم و اصلی در چنین دعوایی شناخته می شود.

هزینه دادرسی چگونه محاسبه می‌شود؟

1- هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی

کلیه هزینه های دادرسی در دعاوی غیر مالی، از غیرمالی ذاتی و غیرمالی اعتباری، مقطوع و ثابت است و میزان هزینه دادرسی در مرجع اقامه دعوا، مانند دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور تفاوتی ندارد.

2- هزینه دادرسی دعاوی مالی

هزینه دادرسی دعوای مالی در خصوص اموال غیرمنقول: چنانچه دعوا در مورد اموال غیر منقول باشد، هزینه دادرسی بر اساس ارزش معاملاتی ملک در منطقه مانند خلع ید از اموال غیرمنقول محاسبه و دریافت می شود.

هزینه دادرسی دعوای مالی در خصوص اموال منقول: ب تقویم خواسته از طرف خواهان، ملاک در این موارد برای محاسبه هزینه دادرسی می باشد. یعنی به عبارت دیگر ارزیابی ارزش خواسته از طرف خواهان در دادخواست. قابل ذکر است که ارزیابی خواسته در خصوص مطالبه وجه نقد معنا ندارد و ملاک همان وجه نقد می باشد.

میزان هزینه دادرسی دعاوی مالی چقدر است؟

1- در مرحله بدوی:

تا مبلغ 200  میلیون ریال 5 / 2 درصد ارزش خواسته و مازاد آن 5 / 3 درصد در مرحله بدوی.

2- در مرحله واخواهی(طرح شکایت از حکم غیابی) و مرحله تجدیدنظر:

هزینه دادرسی با استفاده از ارزش محکوم به عنوان مبنای محاسبه، 5 / 4 درصد محکوم به می باشد.

3- در مرحله فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث: 

بر اساس ارزش محکوم به، هزینه دادرسی تا 5 /5  محاسبه و پرداخت می شود.

4- اعتراض به قرارها:

 • هزینه ی اعتراض به قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور و درخواست تجدید نظر آن ها مبلغ 000 /300 ریال می باشد.
 • اعتراض به قرار اعتراضی 000 / 200 ریال هزینه دارد.

5- در مورد درخواست‌ تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت: 

هزینه دادرسی این درخواست‌ ها بسته به مرجعی که از آن ارائه شده و نحوه طرح با توجه به نوع دعوا از 000 /400 ریال 000 / 800 /1 ریال می باشد.

6- ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه: 

هزینه دادرسی آن معادل 000 /100 ریال می باشد.

در صورتی که دعوای متعددی در یک دادخواست مطرح می شود (مانند: دعوای مطالبه اجرت‌المثل عین مستأجره، اجاره بهای معوقه، تخلیه و و خلع ید و....) خواهان موظف است کلیه هزینه های دادرسی هر دعوا را جداگانه جمع آوری و همه ی این هزینه ها را یکجا بپردازد.

مطابق جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1399، تعرفه خدمات قضایی در سراسر کشور به صورت زیر می باشد.

هزینه دادرسی در امور حقوقی

عنوان - تعرفه سال ۱۳۹۹

 • بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه دادگاه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ - 000 /200 ریال.
 • هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال - 5/ 2  درصد ارزش.
 • هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله بدوی بیش از ۲۰۰ میلیون ریال - 5 / 3 درصد ارش خواسته.
 • هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله تجدیدنظر و واخواهی - 5 /4 درصد محکوم ‌به.
 • هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث - 5 / 5 درصد محکوم‌به.
 • هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع دادخواست مشخص نباشد- ریال 000 /500 / 1 ریال.
 • هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته توسط کلیه مراجع قضایی مربوط به نوع دعوی - از 000 /400 هزار ریال تا 000 / 800 / 1 ریال طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه.
 • هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده- 000 / 50 ریال.
 • هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور- 000 / 300 ریال.
 • هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی  - 000 /15 ریال. 
 • هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی- 000 /50 ریال.
 • هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد- 000 / 100 ریال.
 • هزینه درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲- 000 /300  ریال.

اجرای احکام مدنی

عنوان - تعرفه سال ۱۳۹۹

 • موضوع بند ۱ ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرای احکام دعاوی مالی - ۵ درصد محکوم به.
 • هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم‌به آن تقویم نشده و هینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیردادگستری - از 000 / 400 تا 000 / 800 / 1 طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه.
 • هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی – 000 / 300  ریال.
 • هزینه اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی-000 / 200 ریال.

در امور کیفری

عنوان - تعرفه سال ۱۳۹۹

 • هزینه تقدیم شکایت کیفری – 000 / 100 ریال افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان یا رییس حوزه قضایی از پرداخت این هزینه معاف هستند.
 • هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری - 000 / 300 ریال.
 • هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا – 000 / 200  ریال.
 • هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور – 000 / 500 ریال.
 • هزینه درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ – 000 / 300  ریال.
 • تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات – 000 / 300 ریال.

فهرستی جزئی از هزینه‌ مربوط به رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادرکننده چک

 • تا مبلغ 000 / 000 / 1 ریال- 000 /60  ریال.
 • نسبت به مازاد تا 000 / 000 / 10 ریال – 000 / 300 ریال.
 • نسبت به مازاد تا 000 / 000 / 100  ریال – 000 / 400 ریال.
 • نسبت به مازاد بر 000 / 000 / 100  ریال - یک در هزار.

جزای نقدی

عنوان- تعرفه سال ۱۳۹۹

 • در مواردی که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس باشد، جزای نقدی یا تعزیری در جرایم رانندگی و یا مجازات جایگزین حبس - از 000 / 300 / 3 تا 000 / 000 / 33 ریال.
 • جزای نقدی هر گاه حداقل مجازات کمتر از 91 روز حبس و حداکثر آن 1 سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود - از 000 / 000 / 33 تا 000 / 000 / 99 ریال.
 • جزای نقدی هر گاه حداقل مجازات کمتر از 91 روز حبس و حداکثر آن بیشتر از 1 سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود - از 000 / 000 / 99 تا 000 / 000 / 990 ریال.

سایت مشاوره حقوقی آنلاین وکیلوند به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و ایرانی خدمات وکالت و مشاوره حقوقی و مشاوره حقوقی تلفنی در زمینه حل و فصل اختلافات، طرح دعوا و پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری در مراجع عمومی دادگستری و مراجع اختصاصی دادگستری اعم از دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، شورای حل اختلاف، دادگاه تجدید نظر و دادگاه های حقوقی و دادگاه های کیفری می پردازد. مشاوره برای نوشتن دادخواست، دفاع در دعاوی حقوقی و کیفری و... در این خدمات گنجانده شده است.

سایت مشاوره حقوقی آنلاین وکیلوند با وکیل های پایه یک دادگستری مجرب و خبره و همچنین مشاوران حقوقی مجرب و متخصص جهت ارائه خدمات حقوقی در هنگام طرح دعوی و پیگیری پرونده های حقوقی و کیفری در مراجع دادگستری در دسترس تمامی عزیزان می باشد.

وکیل و مشاوره حقوقی مناسب در این حوزه

۵ / 0 (از مجموع 0 رای)

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

اشتراک گذاری مقاله