• 05 بهمن 1400

  • 05 بهمن 1400

  • 20 دی 1400

  • 13 دی 1400

  • 13 دی 1400

  • 09 دی 1400

  • 09 دی 1400

  • 08 دی 1400

  • 08 دی 1400

وکیل برای اثبات رابطه نامشروع

  • 16 تیر 1400

روابط نامشروع در یک تقسیم بندی شامل جرایم جنسی حدی و جرایم و روابط نامشروع مادون حد و زنا تقسیم میشود .جرایم جنسی حدی شامل زنا ،لواط،تفخیذ و مساحقه می‌باشد .که در ادامه به بررسی زنا و مجازات آن پرداخته ایم

مطالعه