• امتیاز : 16
 • سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 14
 • سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 8
 • سوال پاسخ داده است

علیرضا رهی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور جرایم پزشکی و حقوقی
 • امتیاز : 5
 • سوال پاسخ داده است

محسن جمالی راد

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور مالیاتی (دیوان عدالت اداری)
 • امتیاز : 4
 • سوال پاسخ داده است

آفاق ایرجی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور تجاری و مالیاتی (دیوان عدالت اداری)
 • امتیاز : 2
 • سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 0
 • سوال پاسخ داده است

سید محسن نوابی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور حقوقی و کاربری جنگل و اراضی
 • امتیاز : 0
 • سوال پاسخ داده است

فائزه افشار

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور کیفری و خانواده
 • امتیاز : 0
 • سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 0
 • سوال پاسخ داده است

ابوالفضل قناتی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور مالیاتی (دیوان عدالت اداری)
 • امتیاز : 0
 • سوال پاسخ داده است