• امتیاز : 30
 • سوال پاسخ داده است

هدیه عرفانیان سمیعی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور تجاری و کار، بیمه و تامین اجتماعی (دیوان عدالت اداری)
 • امتیاز : 29
 • سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 24
 • سوال پاسخ داده است

گلنوش ملکی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور حقوقی و خانواده
 • امتیاز : 12
 • سوال پاسخ داده است

بیتا اخوان مدرس

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور تجاری و جرایم سایبری
 • امتیاز : 10
 • سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 10
 • سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 6
 • سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 6
 • سوال پاسخ داده است

ناصر بدرود

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور کیفری و خانواده
 • امتیاز : 5
 • سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 5
 • سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 4
 • سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 4
 • سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 3
 • سوال پاسخ داده است