,

فیلتر

جنسیت

انتخاب تخصص وکیل

 • جستجوی وکیل و کارشناس بر اساس تخصص

  جنسیت

  انتخاب تخصص وکیل

 • امتیاز : 4061
 • سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 3367
 • سوال پاسخ داده است

محمدتقی صـادقی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور خانواده و تجاری
 • امتیاز : 870
 • سوال پاسخ داده است

محمد بابایی فیشانی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور خانواده و کیفری
 • امتیاز : 753
 • سوال پاسخ داده است

حامد محمدی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور خانواده و تجاری
 • امتیاز : 680
 • سوال پاسخ داده است

حامد جمشيدوند

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور حقوقی و تجاری
 • امتیاز : 310
 • سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 298
 • سوال پاسخ داده است

سعید خانی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور تجاری و خانواده
 • امتیاز : 264
 • سوال پاسخ داده است

اعظم عسگری

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور حقوقی و خانواده
 • امتیاز : 241
 • سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 222
 • سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 219
 • سوال پاسخ داده است

صادق سوری

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور حقوقی و خانواده
 • امتیاز : 210
 • سوال پاسخ داده است