محسن جمالی راد

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور مالیاتی (دیوان عدالت اداری)
 • امتیاز : 4
 • سوال پاسخ داده است

مهدی بلالی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور کیفری و خانواده
 • امتیاز : 3
 • سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 3
 • سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 3
 • سوال پاسخ داده است

آفاق ایرجی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور تجاری و مالیاتی (دیوان عدالت اداری)
 • امتیاز : 2
 • سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 2
 • سوال پاسخ داده است

علی دهنوی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور مواد مخدر و خانواده
 • امتیاز : 0
 • سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 0
 • سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 0
 • سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 0
 • سوال پاسخ داده است
 • امتیاز : 0
 • سوال پاسخ داده است

مریم روحی

lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating lawyer-rating
متخصص در امور حقوقی و خانواده
 • امتیاز : 0
 • سوال پاسخ داده است