آرایی که قابلیت فرجام خواهی دارند؟

آیا همه آرا قابلیت فرجام خواهی را دارند ؟

25 اسفند 99 54
الف) احکام 1) احکامی که خواسته آن ( نه ارزش خواسته ) بیش از مبلغ 2 میلیون تومان باشد 2) احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت ب) قرارها ی زیر مشروط بر اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد. 1) قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد 2) قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا آراء دادگاه های تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر: الف) احکام احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف ب) قرارهای زیر مشروط بر اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد: 1) قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد 2) قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی